Kisbiol??gusok tal??lkoz??ja 2014 ::

 

A Duna??jv??rosi Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium term?szettudom??nyok ?s sport munkak??z??ss?ge a 2013/2014-es tan?vben huszonkettedik alkalommal rendezi meg a Kisbiol??gusok tal??lkoz??ja c?m?? rendezv?nyt 2014. m??rcius 22-?n.

A rendezv?nyre szeretettel v??rjuk a versenyezni sz??nd?koz??, biol??gia ir??nt ?rdekl??d?? di??kokat ?s felk?sz?t?? tan??raikat. Az egynapos di??kkonferenci??n a tanul??k r??vid, maximum t?zperces el??ad??saikkal vehetnek r?szt. A tanul??k el??ad??sait szakemberekb??l, szaktan??rokb??l ??ll?? zs??ri ?rt?keli a tartalom, el??ad??sm??d ?s szeml?ltet?s alapj??n. A legjobbak k??nyvjutalomban r?szes??lnek. A verseny nyilv??nos, azon n?z??k?nt b??rki r?szt vehet. Nevez?si d?j nincs. 

Az ??ltal??nos iskol??sok a k??vetkez?? kateg??ri??kban p??ly??zhatnak:
 1. Term?szeti ?rt?keink, k??rnyezetv?delem
 2. Etol??gia
 3. Eg?szs?gtan
 4. Szabadon v??laszthat??, biol??gi??hoz kapcsol??d?? el??ad??sok
A k??z?piskol??sok a k??vetkez?? kateg??ri??kban p??ly??zhatnak:
 1. Term?szeti ?rt?keink
 2. A k??rnyezetv?delem probl?m??i
 3. Az ember eg?szs?ge
 4. Szabadon v??laszthat??, biol??gi??hoz kapcsol??d?? el??ad??sok
Az el??ad??shoz sz??ks?ges eszk??zig?nyt (diavet?t??, ?r??svet?t??, projektor), k?rj??k, jel??lj?k a jelentkez?si lapon!

A verseny id??pontja: 2014. m??rcius 22. szombat 9:00 ??ra

Az eddigi rendezv?nyeink siker?hez nagyban hozz??j??rult az iskol??k ?s a szaktan??rok pozit?v hozz????ll??sa ?s k??zrem??k??d?se, melyre ebben az ?vben is sz??m?tunk.

K?rj??k tisztelt koll?g??inkat, hogy 2014. m??rcius 10-ig post??n k??ldj?k el a jelentkez?si lapokat, a bor?t?kra ?rj??k r??: ??Kisbiol??gusok tal??lkoz??ja?
 
C?m: Duna??jv??rosi Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium
2400 Duna??jv??ros, D??zsa Gy??rgy u. 15/ a 
J?? felk?sz??l?st, sikeres el??ad??sokat k?v??nnak a szervez??k!
 
JELENTKEZ??SI LAP
 
M??llern? ??dor Marianna igazgat??, ?s Kan??ln? Katona Edit munkak??z??ss?g-vezet????????
Author: htomi77 on hétfő 03 február 2014 - 11:37:40
Hozzászólások: 0

"ILYENNEK L?TOM" KI?LL?T?S ::

 
"A v??rosh??za ?s k??rnyezet?nek funkci??b??v?t?? revitaliz??ci??ja" c?m?? projekt r?szek?nt megval??sul?? KDOP-3.1.1/SOFT-5 k??dsz??m?? program keret?ben a Mozg??skorl??tozottak Egy??tt Egym??s?rt Ifj??s??gi Egyes??lete "ILYENNEK L?TOM" c?mmel rajz ?s fot?? p??ly??zatot hirdetett a duna??jv??rosi ??ltal??nos iskol??kban tanul?? di??kok sz??m??ra.

A be?rkezett p??lyam??veket szakmai zs??ri ?vfolyamonk?nt ?rt?kelte. A d?jak ??tad??sa a d?jazott m??vekb??l ??ssze??ll?tott ki??ll?t??s megnyit??j??n t??rt?nik. Tisztelettel megh?vjuk az iskola di??kjait, tan??rait, szeretettel v??runk minden ?rdekl??d??t a ki??ll?t??s megnyit??j??ra.

A ki??ll?t??s megnyit?? id??pontja:
2014. febru??r 03. (h?tf??) 16 ??ra
Helye: Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium Szivacs Gal?ri??ja (Duna??jv??ros, D??zsa Gy??rgy ??t 15/a)

A tervezett program: Megnyit?? ?s k??sz??nt?? besz?dek, a Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium di??kjainak m??sora, a d?jak ??tad??sa, a d?jazottak ?s a megjelentek vend?g??l l??t??sa.
A ki??ll?t??s a megnyit??t k??vet??en 2014. febru??r 17-ig megtekinthet?? oktat??si napokon 8 ?s 15 ??ra k??z??tt a Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium Szivacs Gal?ri??j??ban.
A ki??ll?t??s keret?ben a h??zigazda 8 oszt??lyos gimnazista 5-8. oszt??lyos tanul??inak munk??it ?s Nagy M??rta fot??i is bemutatjuk.

A ki??ll?t??ssal kapcsolatban felvil??gos?t??st Farkas Zsolt egyes??leti eln??kt??l, a +36/20/353-2189 telefonsz??mon, vagy e-mailben zsolt.farkas2004@gmail.com c?men kaphatnak.???
Author: htomi77 on péntek 31 január 2014 - 07:45:04
Hozzászólások: 0

??rarend v??ltoz??s ::

 
Febru??r 3-t??l ??j ??rarend l?p ?rv?nybe. A v??ltoz??sokat a k??vetkez?? c?men m??r meg lehet tekinteni:
http://orarend.szig-dujv.hu
Author: htomi77 on csütörtök 30 január 2014 - 07:55:44
Hozzászólások: 0

Janu??ri sz??l??i ?rtekezletek ::

 
    5E   janu??r 29.  16:30  T??rsalg??
   6E   janu??r 28.  17:00   05
   7E   janu??r 23.  17:00   04
   8E  janu??r 29. 17:00  103
   9A   janu??r 27.  16:30  T??rsalg?????
   9B   janu??r 28.  16:30  T??rsalg?????
   9E   janu??r 27.  17:00  104
10A   janu??r 29.  16:30  205
10B   janu??r 30.  17:00  102
10C   janu??r 29.  17:00  111
10E   janu??r 22.  17:00  304
11A  janu??r 31.  16:30  211
11B  janu??r 30.  17:00  103???
11C  janu??r 28. 17:00   103
11E  janu??r 29.  17:00  212
12A  janu??r 28.  16:30  101
12B  janu??r 30.  16:30  101
12C  janu??r 28. 17:00  111
12E  janu??r 30.  16:30  202???
Author: htomi77 on szerda 22 január 2014 - 12:45:00
Hozzászólások: 2

MAGYAR KULT??RA NAPJA ::

 
Iskol??nk k??z??s el??ad??s??ban: K??lcsey Ferenc Himnusz

Author: htomi77 on szerda 22 január 2014 - 11:22:38
Hozzászólások: 0

Felv?teli feladatsorok ::

 
???

Felv?teli feladatsorok - 8 oszt??lyos gimn??ziumba

FeladatsorJav?t??si-?rt?kel?si ??tmutat??
Magyar nyelvMagyar nyelv???
Matematika???Matematika???

Feladatlapok a 8. oszt??lyosok sz??m??ra (9. ?vfolyamra t??rt?n?? beiskol??z??s)

FeladatsorJav?t??si-?rt?kel?si ??tmutat??
Magyar nyelv???Magyar nyelv???
Matematika???Matematika???
Author: htomi77 on szombat 18 január 2014 - 17:15:15
Hozzászólások: 0

FELV??TELI TUDNIVAL??K ::

 


Kedves Sz??l??k ?s Jelentkez?? Di??kok!
 
??r??l??nk, hogy iskol??nkban szeretn?k meg?rni a felv?teli elj??r??st megel??z?? ?r??sbeli vizsg??t, err??l mindenki n?vre sz??l?? beh?v??t is kapott t??l??nk.

T??j?koztatom ??n??ket a vizsg??val kapcsolatos tudnival??kr??l:
 
Nyolcadikosok eset?n az ?r??sbeli vizsga id??pontja: 2014. janu??r 18. 10:00 (szombat).
 • 9:30 gy??lekez?s az iskola aul??j??ban
  vizsg??ztat??sra kijel??lt termek: 101, 201, 111, 112, 211, 212, 205.
 • 10-10:45-ig a magyar nyelvi feladatlap kit??lt?se
 • 10:45-11-ig sz??net a felv?teliz?? di??kok sz??m??ra
 • 11-11:45-ig a matematika feladatlap kit??lt?se
Negyedikesek eset?n az ?r??sbeli vizsga id??pontja: 2014. janu??r 18. 10:00 (szombat).
 • 9:30 gy??lekez?s az iskola aul??j??ban
  vizsg??ztat??sra kijel??lt termek: 102, 103, 104, 105.
 • 10-10:45-ig a magyar nyelvi feladatlap kit??lt?se
 • 10:45-11-ig sz??net a felv?teliz?? di??kok sz??m??ra
 • 11-11:45-ig a matematika feladatlap kit??lt?se
A felv?teli vizsga sor??n - k??rz??n ?s vonalz??n k?v??l - semmif?le seg?deszk??z (pl. sz??mol??g?p) nem haszn??lhat?? (kiv?ve azokat, akik saj??tos helyzet??k miatt err??l hat??rozatot kaptak). A felv?teli feladatlapokat tollal kell kit??lteni.
K?rj??k, hogy a tanul??k felt?tlen??l hozz??k magukkal di??kigazolv??nyukat vagy szem?lyi igazolv??nyukat.
 • A kijav?tott feladatlapokat a vizsg??z?? ?s sz??l??je janu??r 24-?n (p?nteken) 8:00-16:00 ??ra k??z??tt megtekinthetik. A megtekint?skor a vizsg??z?? vagy sz??l??je a dolgozatokr??l k?zzel vagy elektronikus ??ton pl. digit??lis f?nyk?pez??g?ppel, vagy telefonnal m??solatot k?sz?thet, hivatalos jav?t??kulcst??l elt?r?? ?rt?kel?s eset?n az ?rt?kel?s?re ?r??sban ?szrev?telt tehet, amelyet janu??r 26-??n (h?tf??n) 16:00 ??r??ig adhat le az iskol??ban. F?nym??solatot id?n nincs m??dunkban k?sz?teni. 
 • Az igazgat?? al???r??s??val ?s az iskola k??rb?lyegz??j?nek lenyomat??val ell??tott, a feladatonk?nti r?szletezett pontsz??mokat, valamint az ??sszpontsz??mot tartalmaz??, a tanul?? nev?re ki??ll?tott ?rt?kel?? lap ??tvehet?? az iskola titk??rs??g??n janu??r 24-e ?s janu??r 30-a k??z??tt 8:00-16:00 ??r??ig. Az ??t nem vett ?rt?kel?? lapokat janu??r 31-?n post??zzuk.
 • Eml?keztetem ??n??ket, hogy az ?r??sbelire t??rt?n?? jelentkez?s nem azonos az iskol??nkba t??rt?n?? jelentkez?ssel. A tanul?? az ?rt?kel?? lap ismeret?ben ny??jtja bejelentkez?si lapj??t, tanul??i adatlapj??t, ?s vesz r?szt a felv?teli elj??r??sban.
 • T??j?koztatom ??n??ket, hogy a p??tl?? ?r??sbeli vizsga id??pontja: 2014. janu??r 23-a, cs??t??rt??k 14:00 ??ra. P??tl?? felv?teli vizsg??t azok a tanul??k ?rhatnak, akik az el??z?? alkalommal nekik fel nem r??hat?? ok (pl. orvos ??ltal igazolt betegs?g) miatt nem tudtak r?szt venni az ?r??sbelin.
B??rmilyen k?rd?sben telefonon vagy szem?lyesen sz?vesen ??llok rendelkez?s??kre.
Tisztelettel: M??llern? ??dor Marianna igazgat?????
Author: htomi77 on kedd 14 január 2014 - 11:12:51
Hozzászólások: 0

Vers-, pr??zamond?? ?s n?pdal?nekl?si verseny ::

 
Iskol??nkban 22. alkalommal hirdetj??k meg A MAGYAR KULT??RA NAPJ?HOZ k??t??d??en

vers-, pr??zamond?? ?s n?pdal?nekl?si verseny??nket, illetve rajzp??ly??zatunkat.
Mindezek mellett hetedik alkalommal ??jra essz??r??sra is v??rjuk a jelentkez??ket.

2014 ?? ben a Csal??d Eur??pai ??ve ?s az I. vil??gh??bor?? kit??r?s?nek 100. ?vfordul??j??nak jegy?ben csatlakoztunk a Vers??nnep Alap?tv??ny ?s a B??nffy Gy??rgy Kultur??lis Szalon ki?r??s??hoz. Ennek ?rtelm?ben a Vers??nnep Alap?tv??ny ?s a B??nffy Gy??rgy Kultur??lis Szalon biztos?tja egy szakember deleg??l??s??t az adott zs??ribe. A versenyek nyertesei k??z??l, a zs??ri d??nt?se alapj??n, az arra kiv??lasztottaknak lehet??s?get k?n??lnak produkci??juk el??ad??s??ra k?s??bbi rendezv?nyeken is.

HELYSZ?N ?? ID?PONT - HAT?RID?K
A verseny megnyit??j??nak helysz?ne a gimn??zium aul??ja.
Id??pontja: 2014. janu??r 24. 15 ??ra
Jelentkez?si hat??rid??: 2013. janu??r 15.
Az essz??r?? ?s a rajzp??ly??zat bek??ld?si hat??rideje 2012. janu??r 15. A p??lyamunk??kat az iskola c?m?re k?rj??k k??ldeni. (2400 Duna??jv??ros, D??zsa Gy??rgy ??t 15/A) 

Jelentkezni lev?lben, e-mailben (titkarsag@szig-dujv.hu) vagy az iskola telefonsz??m??n is lehet: T: 411-702

Nagy szeretettel v??runk minden versenyz??t, felk?sz?t?? tan??raikat, illetve a kedves ?rdekl??d??ket. J?? munk??t, j?? felk?sz??l?st k?v??n a szervez?? hum??n munkak??z??ss?g nev?ben:
 
M??llern? ??dor Marianna igazgat?? ?s Hutv??gnern? R??th ??va munkak??z??ss?g-vezet??

 
Versenykateg??ri??k a Tov??bb is van linkre kattintva ?rhet??ek el:.


[ Tovább is van... ]
Author: htomi77 on szerda 08 január 2014 - 10:01:43
Hozzászólások: 0

?ldott kar??csonyi ??nnepeket, ?s boldog ??j ?vet k?v??nunk! ::

 
Author: htomi77 on szombat 21 december 2013 - 18:45:37
Hozzászólások: 0

Szalagavat?? 2013 ::

 
??????
Iskol??nk szalagavat?? ??nneps?g?nek id??pontja: 2013. december 13. 17:00 ??ra.
Helysz?ne a Duna??jv??rosi Sportcsarnok /Eszperant?? ??t 2-4???

A szalagavat?? a vacsor??val v?get ?r, ezt k??vet??en az iskola semmilyen rendezv?nyt nem szervez, k??l??n??sen nem az int?zm?nyen k?v??l.

Author: htomi77 on kedd 10 december 2013 - 07:47:22
Hozzászólások: 0

Oldal:  1 2 [3] 4 ... 65 66 67

Hírkategóriák ::


Oldal létrehozási idő: 0.1365 másodperc, 0.0429 lekérdezési idő.