Hunstville - Hujber ?ron besz??mol??ja ::

 
Hujber ?ron, 12.B oszt??lyos tanul??, a ny??r folyam??n eljutott az Alabama ??llambeli HUNSTVILLE-be, egy nemzetk??zi ??rt??borba. ?ron /tan??ra: Zloch Istv??nn?/, a Magyar Asztronautikai T??rsas??g ??ltal ki?rt essz?p??ly??zaton II. helyez?st ?rt el, ?gy lett jutalma az amerikai utaz??s. Ez??ton is szeretn?nk megk??sz??nni a szponzoroknak, hogy hozz??seg?tett?k ?ront a kiutaz??shoz. ?ron besz??moloja az utaz??sr??l:

International Space Camp 2008
Huntsville, AL
Hujber ?ron


A nemzetk??zi ??rt??bor befejez??d??se ut??n egy h??ttel igen nagy gondban vagyok, hogy mik??nt fogjak neki a besz??mol?? ????r??s??nak, mert nem kis kih????v??s k??t oldalban, k??vethet??en  ??sszefoglalni egy egy hetes kurzust, ahol a nap minden perce hasznosan ??s ??lvezettel telik el.
        Mert el??sz??r is: a program fesz????tett volt, val??ban kora reggelt??l k??s?? estig sz??lt az ??rarend, a programok k??z??tt, csak ??tkez??sre volt id??. Ez a kezd?? napokban kisebb-nagyobb gubancokat okozott egyesekn??l, mivel a csapatunkban D??l-Kore??t??l ????j Z??landig a vil??g minden t??j??r??l ??rkeztek emberek, a hossz?? rep??l????t ??s az id??z??n??k k??zti k??l??nbs??g miatt felborult bioritmussal. K??s??bb azonban mindenki beler??z??dott az amerikai id??beoszt??sba.
        A teend??inket t??bb kisebb csoportba lehetett osztani. Egyesek nagyobb aktivit??st v??rtak el r??sz??nkr??l, kre??lnunk kellett esetleg valamit, m??sok valamif??le el??ad??s  form??j??ban zajlottak, voltak misszi??ink (err??l k??s??bb b??vebben), valamint lehet??s??g??nk ny????lt t??bb ????zben a t??bor ter??let??n ??zemel??, Spacedome nevet visel?? IMAX moziban kikapcsol??dni.
        Mivel a csapat t??bb r??szletben ??rkezett meg, a szok??sos bemutatkoz?? besz??lget??sen els?? este k??r??lbel??l h??romszor est??nk t??l ??s b??r j??r??szt f??l??nknek mutatkozott a t??rsas??g  az??rt ??rezt??k hogy nem lesz ez mindig ????gy (nem is lett). A csoport k????s??r??i (sz??m szerint kett??, Jeramy, aki d??lel??tt k????s??rt minket, ??s Clay, aki d??lut??n ??s este) vid??m embereknek bizonyultak akik pontosan tudj??k, hogy mi ??s mi nem ??rdekel egy 16-18 ??vesekb??l ??ll?? nemzetk??zi csapatot, ??s amennyire lehetett, eszerint alak????tott??k a programokat.


        A t??bor ideje alatt gyakorlatilag gyorstalpal?? asztronauta k??pz??sen vehett??nk r??szt, ??rdekess??gekkel "f??szerezve", ??rkutat??s ter??let??n h????res emberek tartottak nek??nk  el??ad??st, ??s m??r maga a helysz????n is ??lm??ny volt, mivel a t??bort az Egyes??lt ????llamok ??r ??s Rak??tak??zpontj??ban rendezt??k be, 1982ben, amely a nagyk??z??ns??g sz??m??ra is l??togathat??, a  szimul??ci??s termek, az ??tkezde, ??s a h??l????p??letekbe viszont csak a t??bor lak??i l??phetnek be. Ebben a k??zpontban tal??lhat?? sz??mos NASA rak??ta replik??ja, n??melyek val??di, n??melyek  kicsiny????tett, de m??g mindig hatalmas m??retben.
        A szimul??ci??s termekben ??r??llom??sok, pil??taf??lk??k m??sai voltak, gyakorl??terep EVA akci??hoz, t??bb komplett (b??r egyszer??s????tett) f??ldi ir??ny????t??tere. A programok alatt id??vel  mindegyikhez volt szerencs??nk gyakorlatban is, ugyanis ezek a voltak a m??r eml????tett misszi??k helysz????nei. Ezek n??gy darab, egyenk??nt egy ??r??s misszi??t jelentettek ahol a csapat  minden tagja m??s poz????ci??t t??lt??tt be, ????gy volt aki a pil??taf??lk??ben  ??lt ??s ir??ny????totta a shuttle-t, volt aki az ??llom??son v??gzett k????s??rletet ??s volt aki az Orbiteren k????v??l, ??rruh??ban "szerelte" az ??llom??st, f??ggeszkedve a tet??r??l, nehez????tett mozg??ssal. Ezt k??vette az utols?? el??tti napon egy gyakorlatilag fin??l??k??nt ??s a tanultak demonstr??l??sak??nt felfoghat?? hosszabb, eg??sz pontosan ??t ??s f??l ??r??s k??ldet??s.
        A t??bor nyit??napj??n v??lasztanunk kellett, hogy az ??n. pil??ta, vagy k??ldet??s specialista t????pus?? posztot k????v??njuk e bet??lteni. Ez k??s??bb t??bb esetben is d??nt?? szerepett j??tszott, ????gy p??ld??ul a h????res SCUBA mer??l??s csak a k??ldet??s specialist??k sz??m??ra volt lehets??ges, am????g ezen id?? alatt mi, pil??t??k a k??zeli NAVY t??borban m??rhett??k ??ssze tud??sunkat  vad??szg??pszimul??torok seg????ts??g??vel. Az elmondottak ??s a tapasztalatok alapj??n mindkett?? nagy ??lm??ny.


        K??s??bb el??ad??sokon vett??nk r??szt ahol bemutatt??k, hogy a NASA-n??l milyen poz????ci??k l??teznek, kinek mi a feladata, a felel??ss??ge. a k??ldet??sek idej??re ezek k??z??l v??lasztottunk mi is, azonban a n??gy egy??r??s misszi?? alatt n??gy k??l??nb??z??t is kipr??b??lhattunk, hogy azt??n a hossz?? k??ldet??sre kiv??laszthassuk a nek??nk legjobban tetsz??t. Ez meglep??en k??nnyen ment, nem volt vita a csapatt??rsak k??zt.
        A NASA t??rt??neti m??zeumban a k??l??nb??z?? ??rprogramokr??l hallhattunk el??ad??sokat a k????s??r??nk t??rsas??g??ban, ezek is ??lvezetesek voltak, mivel csal??dias, k??rbe??l??s hangulatban teltek, ??s t??bb igen ??rdekes, kulissz??k m??g??tti anekdot??t is hallhattunk t??bbek k??zt az Apollo ??s Gemini programr??l is.
T??bbsz??r r??szt vett??nk csapat??p????t?? tr??ningen az erre specializ??lt area 51 nev?? ter??leten, ahol t??bbf??le, komoly kih????v??st jelent?? szellemi ??s fizikai aktivit??st ig??nyl?? feladatot kellett csapatmunk??val megoldanunk, t??bbsz??r kommunik??ci??s korl??tokat ??thidalva (volt, hogy nem sz??lalhattunk meg). Ezek k??z?? tartozott egy 15-20 m??ter magas fal csoportos megm??sz??sa, ahol 3an ??sszesz????jazva indultunk neki a "hegynek", ????gy egy??tt kellett p??rhuzamosan haladnunk felfel??, ??s a csoport marad??k tagjai fogt??k a biztons??gi k??t??l m??sik fel??t. Nem t??lz??s teh??t azt ??ll????tani, hogy a magas fal v??ge fel j??rva lees??s eset??n az ?? kez??kben volt az ??ps??g??nk... Term??szetesen mindannyian meg??rtett??k, hogy a helyzet komolys??got ??s odafigyel??st v??r el mindenkit??l. Amikor pedig a tetej??re ??rt??nk, kifesz????tett k??t??len, karabinerrel r??k??tve kellett leugranunk a m??lybe, hogy azt??n a k??t??len ??tjussunk a ter??let m??sik v??g??re. Ez sokaknak nem ment olyan k??nnyen, mivel az ugr??s ut??ni egy m??sodpercben az illet?? f??l??tt m??g nem fesz??l a k??t??l (teh??t nem ??rzi hogy fogja b??rmi is 15 m??teres magass??gban). Ez r??vid id??, de szabades??sben ??ppen el??g a megr??m??l??shez.
        A k??l??nb??z?? programok k??z??l sz??momra a pirotechnikai rak??ta tervez??se, meg??p????t??se, ??s fell??v??se volt a legnagyobb ??lm??ny. Soha nem csin??ltam m??g rak??t??t azel??tt, most is  szkeptikusan kezeltem a t??nyt, hogy teljesen laikusokb??l ??ll?? csoportnak ilyen feladata v??grehajt??sa siker??lhet, mivel nehez????tette a tervez??st, hogy kabint kellett kialak????tanunk  hasznos teher sz??m??ra, amelyet egy darab ty??ktoj??s k??pviselt, akinek reped??s ??s t??r??s n??lk??l kellett "t??l??lnie" a zuhan??st, a legjobb eredm??nyt viszont a legmagasabbra rep??l?? kre??lm??ny ??rte el. Egy r??vid el??ad??s keret??ben megismert??k a rak??ta??p????t??s alapjait, majd 2 egy??r??s m??helymunk??val kellett megtervezn??nk ??s ??ssze??ll????tanunk a kital??lt rak??t??t. Az alkatr??szek v??gesek voltak, mivel minden csapat sz??m??ra egy bizonyos kredit-keret volt adott ??s minden alkatr??sznek megvolt az ??ra ??s bizony az alkot??i folyamat v??g??re igen csak meg kellett gondolnunk mihez ny??lunk, ha nem szeretn??nk idejekor??n kifutni a keretb??l. V??g??l persze sikeresen ??ssze??llt a k??t fokozat?? (leger??sebb hajt??l??porral ell??tott... )???????mesterm?????????, amelynek a nagy gonddal b??lelt t??bbr??teg?? kabinj??ban a toj??s s??r??l??sek n??lk??l t??l??lte az utaz??st, pedig a rak??t??nk nagyj??b??l 30 m??ter magasra rep??lt. Ebben fontos szerepe volt az ??ltalunk m??retre szabott ??s nejlonb??l kiv??gott ejt??erny??nek.
        ??sszegezve teh??t egy ??letre sz??l?? k??l??nleges ??lm??nnyel lettem gazdagabb Huntsville-ben a Nemzetk??zi ??rt??borban. Rengeteg ??j, ??rdekes embert ismertem meg, k??l??nb??z?? kult??r??kb??l, ??s nem utols?? sorban ??lvezetes ??ton tehettem szert komoly ismeretanyagra.


Author: fizika on hétfő 15 szeptember 2008 - 18:50:05
Hozzászólások: 1

Oldal létrehozási idő: 0.0712 másodperc, 0.0118 lekérdezési idő.