Jeka-t??bor ::


A JEKA Sint Jeugdkampen VZW egy br??sszeli sz?khely?? non-profit szervezet, amely 1960 ??ta szervez ifj??s??gi csoportok sz??m??ra ??d??l?seket. Ma a JEKA Br??sszel 11 eur??pai orsz??g legszebb, fiatalok sz??m??ra kiv??lasztott vid?k?n, t??bb mint 120 k??zpontban k?n??l sz??ll??st. ??vente t??bb mint 25000 fiatal utazik a ny??ri vagy t?li JEKA-t??borokba.
A JEKA c?lja seg?teni a fiatalokat abban, hogy n?h??ny ?v alatt Eur??pa nagy r?sz?re ell??togathassanak. Megismerve ?gy m??s eur??pai nemzetek, kult??r??j??t, nyelv?t, hagyom??nyait ?s ?letm??dj??t. Siker??k titka annak felismer?se, hogy a fiatalok k??l??nb??z??ek, s csak akkor ?lvezik igaz??n a k??z??s nyaral??st, ha a t??bor programj??t ?s hangulat??t maguk alak?tj??k.

1991-ben megalakult Magyarorsz??gon a JEKA Di??kt??borok Egyes??lete az?rt, hogy a seg?ts?g?vel a magyar fiatalok is eljuthassanak a JEKA-t??borokba.
Iskol??nk 1992 ??ta szervez t??bor ezzel a szervezettel.
  JEKA 2009, Montseny, Spanyolorsz??g


Id?n augusztusban is megrendez?sre ker??lt a m??r ???????sz??chenyis??????? hagyom??nynak mondhat?? JEKA-t??bor ?????  17. alkalommal, Tak??cs Laci b??csi lelkes vezet??s??vel. Augusztus ??t??dik??n este t??bb mint 40-en ??lt??nk buszra, hogy nekiv??gjunk a Barcelon??ig vezet?? hossz?? ??tnak, ??s b??r meghatottan b??cs??zkodtunk sz??leinkt??l, k??zben titokban m??r alig v??rtuk, hogy egy kicsit kiszakadjunk a megszokott k??zegb??l, s valami eg??szen ??j t??jat fedezhess??nk fel. Az ezut??n k??vetkez?? busz??t ??s az ??jszaka (ami alatt senki sem tal??lta a hely??t, ??s felv??ltva fek??dt??nk egym??son ??s az ??l??sen) alaposan meggy??rte a t??rsas??got, ????gy mindannyian kit??r?? ??r??mmel ??dv??z??lt??k els?? meg??ll??nkat, Mil??n?? v??ros??t, ahol kell??k??pp kiny??jt??ztathattuk minden elmacsk??sodott tagunkat, s v??gre szippanthattunk egy m??lyet az igazi olasz leveg??b??l. A d??m, a Scala ??s a belv??ros megn??z??se ut??n p??ran m??g Da Vinci h????res k??p??nek, Az utols?? vacsor??nak megtekint??s??vel is megpr??b??lkoztunk, de sajnos oda h??napokkal kor??bban be kellett volna jelentkezn??nk, ????gy a festm??ny helyett csak a sorukra v??r?? jap??n turist??kkal kellett be??rn??nk. Az est??t m??r egy m??g mediterr??nabb kik??t??v??rosban, Genov??ban t??lt??tt??k, ahol egy remek koll??giumban sz??lltunk meg, ami m??g nemzetk??zi kapcsolataink ??pol??s??ra is lehet??s??get adott, de err??l majd k??s??bb. N??h??nyan elindultunk felfedezni az esti v??rost, ami sokkal t??volabb volt a sz??ll??st??l, mint azt el??re sejtett??k, ????gy legal??bb m??sf??l ??ra s??ta ut??n siker??lt fagyiznunk a kik??t??ben (??s k??zben bar??tkoznunk a t??nnyel, hogy ugyanekkora ??t v??r r??nk visszafele, r??ad??sul hegynek felfel??). M??snap reggel m??r egy kiss?? f??sultan ??lt??nk vissza a buszba, hogy ism??t felkerekedj??nk. Ez??ttal azonban m??r meg sem ??lltunk Barcelon??ig, pontosabban a t??le nem messze fekv?? apr??cska Montseny falucsk??ig, ahol a t??borhely??nk ??llt. ??s itt hadd t??rjek ki p??r mondatban a h??zakra, ahol az elk??vetkezend?? b?? egy hetet t??lt??tt??k: 400 ??ves ??p??letek r??v??n a t??rt??nelmet a b??r??nk??n ??rezhett??k, az els??re kiss?? megd??bbent??en k??rak??sszer?? k??pz??dm??ny oldal??b??l kisebb bokrocsk??k n??ttek ki, apr?? ablakai l??r??sszer??ek voltak, de v??g??l hamar megbar??tkoztunk vel??k, f??leg, hogy a belsej??k szerencs??re modernebb kialak????t??s?? volt. Mivel azonban a t??bor az erd?? k??zep??n ??s egy patak mellett ??llt, a term??szettel is siker??lt k??zelebbi kapcsolatot kialak????tanunk, mint szerett??k volna. Oda??rkez??s??nkkor fut??t??zk??nt terjedt a h????r, hogy az egyik l??nyszob??ban az ??gy alatt b??k??t tal??ltak, aminek hallat??n a mi szob??nk is j??csk??n megr??m??lt, kell??k??pp sz??rny??lk??d??tt ??s persze k??zben titokban ??r??lt, hogy ez nem vel??nk t??rt??nt meg. Sajnos v??g??l nem bizonyultunk ilyen szerencs??snek, ugyanis az els?? alaposabb szoba- ??s ??gyvizsg??lat ut??n az ??n ??gyam al??l is el??ker??lt egy megtermett barna varangy, amit ????? mondhatom ????? kit??r?? lelkesed??ssel fogadtunk mindannyian (b??r ink??bb a h??zb??l val?? kirohan??sunk volt kit??r??sszer??)????? A szob??nk pedig a k??s??bbiekben is kimondottan ??toks??lytott??nak t??nt, ugyanis az utols?? napok egyik??ben az ott t??rolt ??lelemk??szleteink meglep?? fogyatkoz??sba kezdtek, a felel??s pedig nem az eleinte gyan????tott hangyacsapat, hanem egy vad (t??nyleg vad, m??g harapott is!), barna eg??r volt. Az ez ut??n k??vetkez??, ??r??lt ??mokfut??sszer?? takar????t??s v??g??l ???????a t??bor legtiszt??bb (??s nyilv??nval??an legfert??tlenebb) szob??ja??????? c????m zil??lt idegrendszer?? (??s a legkev??sb?? sem ??llatbar??t) birtokosaiv?? tett minket?????
De t??rj??nk vissza a t??bor legal??bb ennyire izgalmas programjaira! Teh??t miut??n mindenki elfoglalta a szob??j??t ??s v??gre es??lyt kapott a v????zszintes alv??sra is (a buszos z??tyk??l??d??s ut??n eg??szen biztosan sokan adtunk h??l??t az ??gy feltal??l??s????rt), m??snap reggel egy kis ????? Tak??cs tan??r ??r szavaival ??lve - ???????bemeleg????t?? t??ra??????? v??rt r??nk.  A k??zeli kis patak medr??ben botladoztunk v??gig, azt??n felm??sztunk a t??l??nk kb. 2 km-re fekv?? kis faluba, ahol a helyi cukr??szda-vegyesboltban (mert hogy ott a kett?? nem k??l??n??lt el ??lesen) isteni s??tem??nyeket lehetett kapni. Az ezt k??vet?? napon, vagyis vas??rnap v??gre a tengerhez ment??nk, pontosabban Blanesba, ami a Costa Brava (kb. ?????vad part?????) egyik k??zkedvelt ??d??l??helye. Itt el??sz??r egy hatalmas botanikus kertben s??t??ltunk, megsz??llottan keresve a h??sev?? n??v??nyt (ami ??ll????t??lag p??r ??ve megette a sonk??t), k??zben a kis padokon meg-megpihenve. A d??lut??n tov??bbi r??sze javar??szt f??rd??ssel telt, mi pedig m??g egy ??tterembe is be??lt??nk, ahol megk??stoltuk a jellegzetes spanyol paell??t (rizsesh??sszer?? ??tel, h??s helyett/mellett tengeri herkenty??kkel ????? isteni), a j?? ked??ly?? pinc??rt??l pedig m??g cukork??t is kaptunk. H??tf??n azt??n v??gre belevethett??k magunk a sz????nes, t??rt??nelmi, m??v??szi ??s ny??zsg?? (??s m??g megannyi ajn??roz?? jelz??vel illethetn??m) Barcelon??ba, aminek felfedez??s??re tal??n t??bb h??t sem lenne el??g, de mi megpr??b??lkoztunk a lehetetlennel. Szabadprogram l??v??n mindenki ment, amerre kedve tartotta, mi a kik??t?? k??rny??k??t ??s a g??tikus Raval negyed sik??torait barangoltuk be, megn??zt??k a Tenger Katedr??lis??t, tal??ltunk egy k??l??nleges csokiboltot, fut??lag ??rintett??k az 1929-es vil??gki??ll????t??sra ??p??lt Citadela-parkot ??s felm??sztunk a Kolumbusz szobor f??ldg??mbj??be, ahonnan ??ll????t??lag (egy dokumentumfilm szerint) tiszta id??ben Mallorc??ig ell??tni. Nos, nek??nk ekkor szerencs??nk nem volt, de a v??ros, a k??rnyez?? hegyek ??s v??gtelen tenger l??tv??nya ????gy is l??legzetel??ll????t?? volt. D??lut??n k??z??sen j??rtuk be a G??ell parkot, a furcsa-sz??p mozaikokkal teli kertet, amit Gaud???? tervezett G??ell gr??fnak. M??snap Montserrat kolostor??t l??togattuk meg, ami a hegyekben ??p??lt, egy olyan helyen, ahol ??ll????t??lag a szikl??k k??zt egy Madonna-szobrot tal??ltak. Ez a szobor, kiss?? megfeketedve, ma is megtekinthet?? (b??r legal??bb m??sf??l ??r??s sorban ??ll??s v??r minden ??rdekl??d??re). Itt m??g egy mis??re is volt szerencs??nk bejutni, amelynek ??h????tatoss??g??ba a turist??k vakuz??sa bele- ??s belerond????tott. Az ??don k??falak k??zt roppant furcs??n hatottak a ki??p????tett, t??bbszintes boltok (amik k??l??nf??le kivitelez??s?? kegyt??rgyakat ??rus????tottak) ??s ??ttermek, amik nyilv??n az ide ??rkez?? rengeteg l??togat?? k??nyelm??t szolg??lt??k, k??rd??ses azonban, hogy az ide vonul?? szerzetesek ??lete mennyire tartja m??g emellett is remete-jelleg??t?????
Hazafel?? meg??lltunk Calell??ban f??rdeni a tengerben, ami n??mik??pp m??r a k??vetkez??, szerdai napot k??sz????tette el??, amikor is (egy helyi piac megl??togat??s??t k??vet??en) haj??kir??ndulni ment??nk Blanesb??l Tossa de Marba, ami ????? ahogy Tak??cs tan??r ??rt??l megtudtuk ????? a Costa Brava k??zpontj??nak is tekinthet??, s ahol sz??pen megmaradtak a k??z??pkorban a v??rost a tenger fel??l v??d?? fal-er??d????tm??ny maradv??nyai. A cs??t??rt??k is v????zk??zelben telt, ugyanis egy Illa Fantasia nev??, ??ri??si cs??szdaparadicsomban t??lt??tt??k, ahol hull??mmedenc??t??l kezdve a f??lelmetes ???????kamikaze cs??szd??ig??????? minden volt. A legnagyobb n??pszer??s??gnek m??gis az id??r??l id??re megtel??, hatalmas v??d??r ??rvendett, ami egy kisebb v????zes??snyi vizet bor????tott az alatta ??ll??kra (akik minden ?????????nt??s??????? el??tt sik????tozva tolongtak)?????:)
M??snap, azaz p??nteken (??s sokan ekkor eszm??lt??nk r?? arra, hogy mennyire gyorsan telik a t??bor!) Barcelona egy ??jabb szeglet??t indultunk bebarangolni. El??sz??r a h????res, m??r 1882 ??ta ??p??l?? Sagrada Familia templomot n??zt??nk meg, ami legkor??bban 2026-ban fog elk??sz??lni, s amely tervez??je, a zseni??lis Antoni Gaud???? f?? ????? ??s egyben utols?? m??ve (aki ??let??nek utols?? szakasz??ban m??r az ??p??l?? templomban lakott, a hal??l is ennek k??zel??ben, egy villamos k??p??ben ??rte). A m??v??szetet kedvel??k ut??n a sportrajong??knak kedvez?? program k??vetkezett: Eur??pa legnagyobb futballstadionj??nak, a Nou Campnek a megtekint??se, ami a Barcelona csapat??nak ad otthont. Elk??peszt?? ??zlet szervez??d??tt a csapat k??r??, a stadion mellett ??ri??si m??zeum ??s k??tszintes rajong??i bolt (ahol a tollt??l a t??likab??tig mindent lehet kapni, term??szetesen csak az ???????FCB??????? embl??m??val ell??tva) ??p??lt. Ezut??n szabad program k??vetkezett, amikor mi a h????res s??t??l??utc??t, Barcelona ??t??er??t, a plat??nokkal ??vezett, sokat l??tott Rambl??t j??rtuk be, ahol az aj??nd??kt??rgyakt??l kezdve a vir??gokon ??t a ty??kokig ??s nyulakig bez??r??lag mindent lehet kapni, s t??bb tucat pantomimes sz??rakoztatja az arra j??r?? embert??meget. Innen ny????lik a barcelonai f??piac is, ahol olyan k??l??nlegess??gek is kaphat??k, mint a strucctoj??s, a rengeteg ??rdekes tengeri ???????herkenty????????? vagy az egzotikus gy??m??lcs??k. M??snap m??r szombat volt, az utols?? Montsenyben t??lt??tt napunk, ami javar??szt takar????t??ssal ??s pakol??ssal telt. D??lut??n azt??n fels??t??ltunk m??g utolj??ra a faluba, majd m??g egy utols??, b??cs??l??togat??sra ment??nk Barcelon??ba, amit este, kivil??g????tva l??thattunk (??s ez f??leg gy??ny??r?? volt a ???????Rambla de Marr??l???????, azaz a tengeri Rambl??r??l, ami egy hossz?? st??g, hosszan beny??lva a kik??t?? vize f??l??, a v??g??n egy ??ri??si bev??s??rl??k??zponttal). V??g??l t??nyleg el kellett b??cs??zni a katal??n vid??kt??l, hogy ??tnak indulhassunk haza (ami m??g onnan j??csk??n messze volt). M??snap reggel a buszon ??bredt??nk, ism??t elg??mberedett tagokkal ??s f??j?? h??ttal, egy benzink??t kil??t??j??n??l letekintett??nk a gazdag Montecarl??ra, azt??n sz??guldottunk is tov??bb az olasz Rivi??r??n v??gigkacskaring??z?? aut??p??ly??n. D??lut??n Spotorno v??rosk??j??ban ??lltunk meg f??rdeni a tengerben, ami mindenkinek istenien esett a hossz?? ??s meleg busz??t ut??n. Koraeste ??rkezt??nk meg Genov??ba, a m??r j??l ismert di??ksz??ll??nkba. Innen mi r??gt??n a k??zeli, jellegzetesen helyi pizz??ri??ba ment??nk, ahol isteni desszertet is ett??nk. Vissza??rve a sz??ll??sra azt??n igazi internacion??lis t??rsas??g fogadott, ugyanis csapatunk egy r??sze megismerkedett egy francia, egy olasz (mint k??s??bb kider??lt, matr??z), egy angol, egy libanoni ??s egy amerikai fi??val, akiket m??g magyarul is tan????tottunk (k??tes eredm??nnyel). M??snap reggel azt??n les??t??ltunk k??z??sen is megn??zni Genov??t, ahonnan d??l k??r??l indultunk tov??bb. D??lut??n ??rkezt??nk a t??bor utols??, haza??rkez??s el??tti meg??ll??hely??re, a Shakespeare szerelmi trag??di??ja nyom??n ismert Veron??ba. Itt a r??mai id??kb??l fennmaradt Colosseumot ??s J??lia erk??ly??t n??zt??k meg. Ut??bbi a szerelmesek egyik zar??ndokhelye, a vil??g minden t??j??r??l ??rkez?? p??rok ragasztanak a hagyom??ny szerinti Capulet-h??z fal??ra cetliket, azt rem??lve, hogy szerelm??k ??r??kk?? l??ngolni fog. A romantikus meg??ll?? ut??n azt??n m??r t??nyleg Duna??jv??ros fel?? indultunk, ami az??rt nem volt m??g olyan k??zel. Utols?? ??tbuszozott ??jszak??nkat j?? p??r film, egy ??jabb tucat elmacsk??sodott v??gtag, egyre n??vekv?? t??relmetlens??g ??s szaporod?? telefonh????v??sok jellemezt??k, k??zben persze szomor??s??ggal vegyes nosztalgi??val gondoltunk a m??g??tt??nk ??ll?? majd????? k??t h??tre, a rengeteg ??lm??nyre ??s eml??kre, amit ez alatt szerezt??nk. Amikor hajnalt??jt haza??rt??nk, mindannyian f??radtan k??sz??l??dtunk le a buszr??l, ami az??rt ????? valljuk be ????? minden k??nyelmetlens??ge ellen??re is a sz????v??nkh??z n??tt a t??bor alatt?????
Nincs m??s h??tra, mint megk??sz??nni a buszsof??r??knek, hogy elviselt??k ezt a ny??zsg?? csapatot, a k????s??r??tan??roknak, hogy m??g a vak??ci?? alatt is hajland??ak voltak Spanyolorsz??gba k????s??rni minket, f??leg pedig Tak??cs Laci b??csinak, aki m??r 1992 ??ta (17 ??ve!) szervezi nem lankad?? lelkesed??ssel a JEKA t??borokat, amely m??r j?? ideje sok gimis nyar??nak egyik f??nypontja, nem utols?? sorban pedig m??r val??di ???????sz??chenyis hagyom??ny???????. K??sz??nj??k sz??pen!:)

Tillinger Zs??fi, 11.e

[sanitised][sanitised]
Holfeld M??rta vide??ja

k??pek
Pocsai M??ria tan??rn?? k??pei
Bar??th Attila k??pei

JEKA-t??bor 2007


Tak??cs tan??r ??r id??n tizenhatodszorra rendezte meg iskol??nkban a belga nonprofit szervezet, a JEKA nev??vel f??mjelezett hagyom??nyos ny??ri t??bort, melynek keret??n bel??l k??t hetet t??lthett??nk Franciaorsz??gban, Loz??re tartom??nyban. J??lius 29-??n az esti ??r??kban indultunk mintegy 46-an, s b??r az ??t el??g hossz??nak ????g??rkezett, a tan??r ??r gondoskodott ??rdekes programokr??l, amelyek megszak????tott??k a monoton utaz??st. H??tf?? d??lel??ttre m??r Olaszorsz??gban j??rtunk, els?? meg??ll??nk az elk??peszt??en k??k Garda-t?? partj??n fekv?? hangulatos k??z??pkori v??roska, Sirmione volt, ahol motorcs??nak??ztunk (??s k??zben megtudtuk, hogy a tavat egy 70°C-os viz?? forr??s tartja kellemesen melegen), v??rost n??zt??nk (t??bbek k??zt egy veronai nemesi csal??d Walt Disney mes??ket id??z?? kast??ly??t), ??s kiny??jt??ztattuk elmacsk??sodott tagjainkat. K??vetkez?? nagyobb meg??ll??nk m??r a tengerparti Genova volt, itt egy fantasztikus helyen fekv?? koll??giumban sz??lltunk meg, aminek minden ablak??b??l kitekintve a kik??t?? ??s a v??gtelen tenger l??tv??nya fogadott minket. M??snap n??mik??pp felfriss??lve folytattuk utunkat, hogy v??g??l este meg??rkezz??nk a fest??i hegyek ??l??ben fekv?? kicsiny francia faluba, Les Vignes-be, amelynek neve a helyi sz??l????ltetv??nyekre ??s a borkult??r??ra utal. Itt f??radtan foglaltuk el sz??ll??shely??nket, amely az??rt tartogatott n??h??ny meglepet??st sz??munkra (eg??szen ??rdekes m??ret?? p??kok, sz??zl??b??ak ??s egy??b sz??rnyek ker??ltek el?? a legv??ratlanabb helyekr??l). A falut a Tarn foly?? szeli kett??, a h??zunk k??zvetlen??l emellett fek??dt, ????gy lehet??s??g??nk volt megm??rt??zni t??bbsz??r is a sz?? szerint h??s habokban. Az elk??vetkez?? napok tem??rdek, sz????nesebbn??l sz????nesebb programot tartogattak: voltunk t??bb t??r??n is, ezek egyik??n egy kisebb kil??t??r??l szeml??lhett??nk meg a ???????Gorges du Tarn???????-t, azaz a Tarn foly?? mesesz??p v??lgy??t, egy m??sikon pedig a b??tor v??llalkoz??k vasl??tr??kon kapaszkodva (??s titkon az??rt rim??nkodva, hogy t??l??lj??k?????) m??szhattak meg egy meglehet??sen magas szikl??t, hogy a cs??csr??l tekintsenek al?? az apr?? kis falvakra (az biztos, hogy a l??tv??ny leny??g??z?? volt, de az ??t m??lyebb eml??k marad; a csapat fel??nek j??csk??n remegett a t??rde ??s falfeh??r volt az arca). Megl??togattunk m??g egy hegyi obszervat??riumot is, ahol a m??zeumban a meteorol??gia alapjaiba nyerhett??nk betekint??st, l??ttuk, ahogy a Brimbau nev?? foly?? t??bb mint 800 m??teres f??ldalatti ??t ut??n utat t??r mag??nak a szikl??ban a felsz????n fel??, kialak????tva ezzel egy csod??latos barlangot (b??r sokakat ink??bb az idegenvezet?? foglalt le...:)), illetve a k??rnyez?? hegyekr??l tekinthett??nk al?? t??borhely??nkre. Kultur??lis programban is b??velkedett ez a k??t h??t: voltunk a csod??latos k??zm??ves v??rosban, Millau-ban, ahol nemcsak a keszty??gy??rat ??s a jellegzetesen francia utc??csk??kat r??hattuk croissantot majszolva, hanem megn??zhett??k az impoz??ns, fel??p????t??s??hez rengeteg alapanyagot ig??nyl?? v??lgyhidat is, majd pedig Roquefort-ban l??togattuk meg a tradicion??lis, a szikla r??seiben kialakult sajtbarlangokat, ahol ??lland??an 8-10 fokos h??m??rs??klet uralkodik a ???????fleurin???????-nek nevezett jelens??g miatt. Itt meghallgathattuk a sajtk??sz????t??s t??rt??net??t, v??gigk??vethett??k annak menet??t majd magunk is megk??stolhattuk magunk is a ???????Sajtok Kir??ly??t???????, amely megosztott sikert aratott. Voltunk egy Mende nev??, t??bb sz??z ??ves v??rosk??ban is, ahol val??di t??rt??nelmi hangulat uralkodott a javar??szt eredeti ??llapotban megmaradt utc??csk??kon, s ahol az V. Orb??n p??pa ??ltal ??p????ttetett katedr??lis is tal??lhat??. A F??ldk??zi-tengert is l??thattuk, s??t f??r??dhett??nk is benne, de sajnos egy h??v??sebb, csapad??kosabb napot v??lasztottunk a strandol??sra, ez??rt csak p??r ??r??t maradunk az idilli, homokos parton (ahol t??bbeket be??stak nyakig, hogy azt??n m??g t??bb munk??t adjanak roppant toler??ns buszsof??reinknek, akikre a ruh??nkb??l potyog?? homokszemek takar????t??sa h??rult?????). Tal??n az egyik legnagyobb ??lm??nyt a 18 km-es kenut??ra jelentette, ahol sz?? szerint bedobtak minket a m??lyv????zbe, ugyanis vezet?? ??s egy??ltal??n oktat??s n??lk??l bocs??tottak utunkra, mind??ssze egy buk??sisakkal ??s egy ment??mell??nnyel felszerelve. A csapat nagy r??sze r??ad??sul amat??r volt, ????gy az els?? kilom??ter igencsak sz??tzil??lt minket, de azt??n mindenki beleszokott az evez??sbe, ??s a t??ra nagyon j??kedv??en telt el, igaz??n maradand?? ??lm??ny marad. Ez ut??n a fergeteges m??sf??l h??t ut??n cs??t??rt??k este indultunk haza, de hamarosan meg is ??lltunk, hogy megn??zz??k a t??rt??nelmi ??s ????? eme k??s??i ??r??ban ????? meglehet??sen h??v??s ??s s??t??t Avignon-t, ami k??zel 100 ??vig szolg??lt a p??pas??g sz??khely????l. Ism??t ??tra kelve legk??zelebb a f??ny??z?? Monaco-ban ??lltunk meg, ahol a Tenger??szeti M??zeum ??s a hercegi palota megtekint??se ut??n gy??ny??rk??dhett??nk a pomp??s kaszin??ban, a rengeteg m??rk??s aut??ban ??s f??k??nt a tenger csodak??k habjaiban (no meg a jachtokban, a butikokban ??s m??g sorolhatn??m). Korad??lut??n indultunk tov??bb, s este ism??t Genov??ban tranzittoltunk, a m??r j??l ismert koll??giumban. M??snap reggel les??t??ltunk a v??rosba, hogy felfedezhess??k a nagyon mediterr??n hangulat??, ??ri??si kik??t??v??rost, megl??togassuk Kolumbusz Krist??f sz??l??h??z??t, barangoljunk a sik??torok t??mkeleg??ben ??s telet??mj??k magunkat az isteni, hatalmas gomb??cos olasz fagyival, mik??zben a tengerben gy??ny??rk??d??nk. D??l k??r??l indultunk el Velence fel??, ahov?? ??jszakai v??rosn??z??st terveztek ????? sokak f??jdalm??ra azonban a lag??n??k v??ros??ban az ??gyelg??s elmaradt, ugyanis maga a busszal val?? ???????bel??p??s??????? 370 eur??ba ker??lt volna, ami nem volt bekalkul??lva. N??mileg vigaszt ny??jtott a tudat, hogy a valamikori v??ros??llam felett ??ktelen vihar tombolt, na ??s persze hogy n??h??ny ??r??val kor??bbal l??thatjuk viszont az "itthoniakat"... Szlov??ni??t kereszt??lszelve ??rkezt??nk a hajnali ??r??kban Magyarorsz??gra, s hatkor m??r a j??l ismert v??rosunk utc??in kanyargott buszunk, hogy p??r perccel k??s??bb viszontl??ssuk ??lmosan v??rakoz?? sz??leinket. Mindannyian n??mi keser??s??ggel szedel??zk??dt??nk ??ssze, s hagytuk el az elm??lt k??t h??t alatt m??sodik otthonunkk??nt funkcion??l?? j??rm??vet, hiszen annyi kellemes ??lm??nnyel gazdagodtunk a t??bor alatt, hogy minden honv??gy ellen??re sz????vesen maradtunk volna m??g p??r napot, esetleg hetet...

K??sz??nj??k a k????s??r?? tan??roknak, sz??l??knek ??s a k??t "sof??rb??csinak" a rengeteg toleranci??t ??s a sok nevet??st, Tak??cs Laci b??csinak pedig az imm??r tizenhatodik ??ve tart?? lelkiismeretes szervez??munk??j??t, amivel siker??l minden nyarunkat eg??szen k??l??nlegess?? var??zsolnia (na meg persze k??sz??nj??nk tan??r ??r a sok t??relmet is:))!

Tal??lkozunk j??v??re!:)

Tillinger Zs??fi, 9.eJEKA-t??bor 2006 Tirol, Stanzach

Augusztus 11-?n este nyolckor indultunk el Duna??jv??rosb??l a t??borhely??nk??l szolg??l?? Stanzach-ba, mintegy 45, 5-11. oszt??lyos di??kok, illetve feln??tt k?s?r??ink ?s a t??borvezet?? Tak??cs Laci b??csi. A csapat egy r?sze 2 ?ve m??r j??rt itt, de hogy sz??mukra is ?lvezetes legyen ez a h?t, Laci b??csi mer??ben m??s programokat szervezett, mint legut??bbi ott j??rtunkkor. B??r ?jjel utaztunk, a buszon javar?szt senki sem aludt, k??sz??nhet??en a hajnali rockkoncert DVD-nek ?s a t??rsas??g min??s?g?nek. M?g jav??ban pirkadt, amikor Salzburgba ?rkezt??nk, hogy hajnal (?s es??ben) csod??ljuk meg S??v??rat. A k??r??l-bel??l m??sf?l ??r??s s?ta alatt megcsod??lhattuk a Mozart-?v alkalm??b??l fel??j?tott h??zat, amelyben a zseni??lis zeneszerz?? sz??letett ?s ??gyeleghett??nk a t??rt?nelmi utc??csk??kon a nyikorg?? c?g?rek alatt. Nagyon hangulatos volt, a buszhoz vissza?rv?n a f?l t??rsas??g tocsogott a cip??j?ben, k??sz??nhet??en a szemerk?l?? es??nek.  Mire megsz??radtak a ruhadarabjaink, Garmisch-Partenkirchen-hez ?rkezt??nk. A mes?be ill??en b??jos n?met kisv??ros s?t??l??utc??in id??zve megannyi sz?nes kirakatban ?s ?nycsikland?? nyal??nks??gokat k?n??l?? cukr??szd??ban gy??ny??rk??dhett??nk, s ??gy ?rzhett??k magunkat, mintha a Grimm mes?k vil??g??ban j??rn??nk. Igazi, k?zzel k?sz?lt j??t??kokat k????n??l?? j??t??kboltok, ??rdekes k??nyvesboltok, hangulatos kis k??v??z??k v??rtak minden sarkon. V??rosn??z??s ut??n a k??zeli s????ugr??p??ly??hoz buszoztunk, amit megm??szva kell??en elf??radtunk, hogy az ??t h??tralev?? r??sz??t kib????rjuk ??lve. D??lut??n n??gy ??ra k??r??l ??rkezt??nk az elk??vetkez?? h??tben otthonunkul szolg??l?? kis faluba, ahol a h??zunk elfoglal??s??val telt a nap h??tralev?? r??sze. A lehet?? legjobb h??zat kaptuk, mert minden ablakb??l kitekintve csod??latos l??tv??ny t??rult szem??nk el?? ??s a k??zpontban is volt.
M??snap, miut??n siker??lt kipihenn??nk az utaz??s f??radalmait, amolyan "bemeleg????t??" t??r??ra indultunk megb????zhat?? vezet??nk, Tak??cs tan??r ??r ir??ny????t??s??val. Mondanom sem kell, hogy a h??zhoz vissza ??rv??n majdnem mindenki visszavonult a szob??kba pihenni (term??szetesen nem a t??ra hossz??t??l, hanem a j?? alpesi leveg??t??l elf??radv??n). Aki talpon maradt, az sem ??nsz??nt??b??l, hanem hogy ??gyeletesi k??teless??geit v??gezze, azaz vacsor??t k??sz????tsen, megter????tsen.
H??tf??n, vagyis a m??sodik nap rengeteg programmal k??sz??lt a tan??r ??r. Kezd??sk??nt egy eg??sz Eur??p??ban egyed??l??ll?? fafarag?? iskola n??vend??keinek (akiknek tehets??ge mindannyinkat leny??g??z??tt) munk??ib??l k??sz??lt ki??ll????t??st tekintett??nk meg, majd az Elmen-i templom temet??j??nek kript??j??ban sz??rny??lk??dhett??nk az exhum??lt emberi csontok l??tv??ny??n. A temet?? ugyanis t??l apr??, ez??rt a 25 ??vn??l id??sebb s????rokat lebontj??k, a csontokat ki??ss??k, ??s a kript??ba viszik. Morbid, de k??l??nleges ??lm??ny volt. Az ??rdekes napot v??g??l egy hossz??, de csod??latos l??tv??nnyal kecsegtet?? t??r??val z??rtuk, megm??sztuk a k??zeli hegyet ??s a fenti b??f??ben (H??tte) falatoztunk, illetve n??h??ny "szerencs??s" m??g a patakban is megm??rt??zott.
A sokak ??ltal legjobban v??rt keddi napon Lichtensteinbe ment??nk, illetve a mini ??llam f??v??ros??ba, Vaduzba. Igaz??n kellemesen telt az ott t??lt??tt p??r ??ra , hiszen sokat s??t??ltunk, n??zel??dt??nk ??s a v??rhoz felm??sz?? szerencs??sek mag??val a Lichtenstein-i herceggel is tal??lkozhattak, f??nyk??pezkedhettek ??s besz??lhettek. Felemel?? ??lm??ny volt. Jobbkor m??r nem is ??rkezhett??nk volna, hiszen ??pp az eml????tett herceg sz??let??snapj??t ??nnepelt??k, hatalmas v??s??rral ??s pap????rkoron??t osztogat?? ??nk??ntesekkel. Csod??lkozhattunk a megannyi bankon, ehett??nk g??r??g, vagy ??ppen k????nai specialit??sokat ??s v??s??rolhattunk untig. Mindezt sz??p, napos id??ben ??s gy??ny??r?? k??rnyezetben.
A negyedik napon felvon??val indultunk a J??chenspitze cs??cs fel??, ??m az ??t utols??, s egyben legnehezebb szakasz??t gyalog tett??k meg. F??raszt?? ??s vadreg??nyes hegym??sz??s volt, de meg??rte, mert a cs??csr??l az eg??sz v??lgyet bel??thattuk, a panor??ma l??legzetel??ll????t?? volt! A csapat t??riszonyosabb r??sze a felvon?? v??g??n??l tal??lhat?? b??f??ben v??rt minket, s k??zben gy??ny??rk??dtek a megannyi sz????nes, v??dett alpesi vir??gban.
Cs??t??rt??k v??rosn??z??s nap volt, mert el??sz??r a k??zeli, ??m m??r n??metorsz??gi F??ssenbe l??togattunk el, ahol a v??raban ??s a v??rkertben j??rtunk, majd felfedezhett??k a bev??s??rl??utc??t is. F??ssen ut??n Reutte, a Stanzacht??l csup??n 20 km-re l??v?? kisv??ros k??vetkezett, ahol megn??zt??k a templomot, nagyot s??t??ltunk, v??g??l ism??t a boltok k??zel??ben k??t??tt??nk ki . Haza??rv??n, amint bes??t??tedett, ??jszakai t??r??ra indultunk a Lech foly?? partj??ra, ami alatt t??bb ????zben is majd????? fr??szt kaptunk, ugyanis a zsebl??mpa haszn??lata nem volt t??mogatott. A h??zhoz vissza??rv??n t??bb f??j??s l??bbal is gazdagodtunk, ????gy a f??l t??bor nem v??llalkozott arra, hogy a m??snapi levezet?? t??r??t megtegye. J??magam is k??zt??k voltam, de a k??zeli hegyet megm??sz??k szerint az ??lm??ny fantasztikus volt, l??thatt??k az eg??sz v??lgyet ??s integethettek a h??zunk el??tt ??ll?? betegesked??knek. A nap h??tralev?? r??sz??ben r?? kellett d??bbenn??nk, hogy eltelt a h??t ??s bizony pakolni, takar????tani kell, mert m??snap indulunk haza. Vacsor??n??l kihirdett??k a t??bori kv????z kit??lt??s??ben legt??bb pontot szerzett di??kok nev??t ??s mindenki kapott egy alpesi tejcsokit is.
Szombaton m??g mindenki elment a k??zeli kisboltba ??traval????rt (b??r b??s??gesen kaptunk a JEK????t??l, m??g csokit is) ??s d??lel??tt 10 ??rakor, egy csoportk??p ut??n b??cs??t intett??nk a JEKA h??znak ??s Stanzachnak is. Nem kellett sok??ig ??ln??nk a buszban, mert az els?? meg??ll??nk Linderhoff volt, a kiss?? h??bortos II. Lajos bajor kir??ly legkisebb, de sokak ??ltal legszebbnek tartott kast??lya. Val??ban nem volt t??l nagy az ??p??let, de m??goly pomp??s. Hatalmas, sz??k??kutakkal t??m??tt kertj??ben ??r??kig s??t??lgattunk ??s megtudtuk azt is, hogy a kir??ly kedvenc kast??ly??ban tart??zkodunk. 2 ??ra eltelt??vel indultunk tov??bb, m??gpedig Tirol f??v??rosa, Innsbruck fel??, ahol 3 kellemes ??r??t t??lt??tt??nk el. Felm??sztunk a t??ztoronyba, hogy onnan tekints??nk al?? a v??rosra, megcsod??ltuk a f??nyes aranytet??t, melyet 1500 k??r??l ??p????tettek az udvar sz??m??ra, hogy onnan szeml??lhesse az itt megtartott ??nnepi j??t??kokat, ??ts??t??ltunk a diadal????v alatt, n??zel??dt??nk a f??utc??n, bekukkantottunk a kis utc??csk??kba, melyek sz??k??ss??g??kkel mediterr??n hangulatot id??ztek, majd ??lm??nyekkel csordultig tele Magyarorsz??g fel?? indultunk. A haza??t is csuda j?? volt, sokat nevetg??lt??nk, gyorsan telt az id?? ??s rendk????v??l hamar ??rkezt??nk haza. Hajnali 5-kor m??r Duna??jv??rosban voltunk, s kiss?? hihetetlen volt, hogy alig p??r ??r??ja m??g az Alpok k??zt j??rtunk ??s k??lf??ldi, ismeretlen v??rosokban s??t??ltunk, most meg m??r ??jb??l itt vagyunk Magyarorsz??g k??zep??n, a sok csod??latos hely ut??n kiss?? sz??rk??nek tetsz?? v??rosunkban. Gyors telefon??lgat??st k??vet??en meg??rkeztek ??lmos k??lsej?? sz??leink is, hogy pakkjainkkal egy??tt hazasz??ll????tsanak benn??nket. Eltelt h??t ez a csod??latos h??t...
Azt hiszem, mindannyiunk nev??ben mondhatom, hogy rendk????v??l j??l ??rzet??k magunkat, sokat l??ttunk, sok mindent tett??nk ??s ??letre sz??l??, sz??p eml??kekkel gazdagodtunk!
K??sz??nj??k sz??pen!!

Tillinger Zs??fia, 8.e

k?pek

JEKA 2005 - Csehorsz??gk?pek
JEKA 2003 - Spanyolorsz??g
 


JEKA 2002 - Franciaorsz??g2002 nyar??n a Francia Alpokban t??lt??tt??nk el csod??latos 10 napot N?h??ny kiemelked?? program a t??bor programj??b??l:

* Rafting, f??rd?s, t??ra a Tarn foly?? partj??n
* Kir??ndul??s Palavaban ?s f??rd?s a F??ldk??zi-tengerben
* Kir??ndul??s Millau-ban ?s a Rocguerfort sajt?rlel?? barlangokban
* S?ta a Dausse Noiron (Fekete-fenns?k)
* Marseille-i ?s monacoi v??rosn?z?s


Oldal létrehozási idő: 0.0261 másodperc, 0.0022 lekérdezési idő.