Iskolat??rt?net ::


ISKOL?NK T??RT??NETE

A Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium ebben a tan?vben ??nnepli fenn??ll??s??nak hatvanadik ?vfordul??j??t, hiszen 1953-ban nyitotta meg kapuit a tanulni v??gy?? di??kok sz??m??ra. Az akkori szt??linv??rosi re??l gimn??zium a Vasv??ri P??l ?ltal??nos Iskola egyik sz??rny??ban kezdte m??k??d?s?t. A D??zsa Gy??rgy ??ton ??ll?? ?p??let?be 1963-ban k??lt??z??tt, melyet 1992-ben tov??bb b??v?tettek.
Jelenleg a gimn??ziumban n?gy- ?s nyolcoszt??lyos k?pz?s folyik, ??sszesen h??sz oszt??llyal. Indulnak ??ltal??nos tanterv?? (k??dsz??ma: 01), illetve tagozatos csoportok. Ez ut??bbiak az adott tant??rgyat nagyobb ??rasz??mban tanulj??k, minden m??sban azonosak az ??ltal??nos tanterv??ekkel. A gimn??ziumban ??ltal??nos m??velts?get megalapoz??, fels??oktat??si tanulm??nyokra el??k?sz?t?? k?pz?s folyik. C?lja, hogy az ??ltal??nos iskolai nevel?s ?s oktat??s eredm?nyeire ?p?tve elm?ly?tse az ismeretek rendszer?t, form??lja a fiatalok erk??lcsi arculat??t, fejlessze az intellektu??lis k?pess?geiket.Matematika ?? fizika tagozaton (k??dsz??ma: 03) a matematik??t ?s a fizik??t tanulj??k az els?? k?t ?vben nagyobb ??rasz??mban. Az ide j??r??k rendszeresen sz?p eredm?nyeket ?rnek el a k??l??nb??z?? tanulm??nyi versenyeken. Angol tagozaton az angolt, n?met tagozaton a n?met nyelvet tanulj??k emelt ??rasz??mban a di??kok. Jelent??s r?sz??k eredm?nyes ??C? t?pus?? nyelvvizsg??t tesz harmadik vagy negyedik ?v folyam??n, amely ma m??r elengedhetetlen felt?tele a f??iskolai, egyetemi diplom??nak. Mindezt iskolafejleszt?si alap?tv??nyunk is t??mogatja. Hum??n tagozaton a magyar irodalom ?s a t??rt?nelem a k?t kiemelt ??rasz??mban tanult tant??rgy, melyet els??sorban a b??lcs?szet ir??nt ?rdekl??d??k v??lasztanak. Meghirdet?sre ker??l a nyelvi el??k?sz?t?? ?vfolyam, ahol heti 13 ??r??ban tanulj??k a di??kok a v??lasztott idegen nyelvet, illetve 5 ??r??ban az informatik??t. Ez a k?pz?s ??t ?vfolyamos. Eddig erre a k?pz?si form??ra nem volt ig?ny.
1992-t??l  iskol??nkban ?vfolyamonk?nt egy-egy oszt??lyban folyik nyolcoszt??lyos k?pz?s. Meghat??roz?? ig?ny mutatkozik ir??nta, az elm??lt ?vekben is folyamatosan t??ljelentkez?ssel kellett sz??molnunk. Az ide jelentkez??knek is k??zponti ?r??sbeli vizsg??t kell tenni??k magyar nyelv ?s matematika tant??rgyakb??l. C?lunk olyan nevel?si-oktat??si  program biztos?t??sa, amely a nyolc?ves k?pz?si szakaszt egy egys?gk?nt kezeli, bels?? csoportos?t??ssal megv??ltoztatja az alapoz?? k?pz?s, a k?pess?gfejleszt?s ?s a tudom??nyos alapoz??s szerkezeti ar??nyait, a mindenkori tananyagot maxim??lisan adapt??lja a gyermeki szem?lyis?g fogad??k?szs?g?hez.  Iskol??nk a fels??oktat??sra val?? felk?sz?t?st a tizenegyedik ?s tizenkettedik ?vfolyamon tov??bb m?ly?ti az emelt szint?? ?retts?gi felk?sz?t??k meghirdet?s?vel sz??mos tant??rgyb??l. A di??kok a szerint v??lasztanak, hogy mely tant??rgyakb??l szeretn?nek emelt szinten ?retts?gizni k??z?piskolai tanulm??nyaik befejez?se ut??n. Term?szetesen a gimn??zium a tanul??s mellett a m??v?szetek, a sport megkedveltet?s?t valamint a szabadid?? helyes elt??lt?s?t is fontos feladat??nak tartja. N?pszer?? a Pro Cultura Intercisae d?jjal kit??ntetett ?nekkarunk, akik rendszeresen szerepelnek v??rosi, megyei rendezv?nyeken. A Capella k??rus a zene ir??nt ?rdekl??d?? kisgimiseket vonzza. Rendszeresen mutatkoznak be helyi vagy iskol??nkban tanul?? k?pz??m??v?szek a gimn??zium aul??j??ban, a Szivacs gal?ri??ban. D?lut??ni teah??zainkban az irodalomtudom??nyok ir??nt fog?kony di??kok sz?nvonalas el??ad??sokat hallgathatnak. Szinte havi rendszeress?ggel szervez??dnek duna??jv??rosi vagy budapesti sz?nh??zl??togat??sok. Sz?vesen l??togatjuk v??rosunk int?zm?nyeit: az Intercisa M??zeumot, a Kort??rs M??v?szeti Int?zetet valamint a J??zsef Attila K??nyvt??rat.Szabadid??s tev?kenys?g??nk fontos ter??lete a sport. Iskol??nk sz?les lehet??s?geket k?n??l a mozg??sra, testnevel?s ??r??kon illetve azokon k?v??l is. (k?zilabda, floorball, s??rk??nyhaj??z??s, ??sz??s, zen?s gimnasztika, zoomba??)A Sz?chenyi gimn??zium nagy hangs??lyt fektet a ta?nul??k, nyitotts??g??nak, szoci??lis ?rz?kenys?g?nek fejleszt?s?re. Meggy??z??d?s??nk, hogy a mai kor fiataljainak nagy sz??ks?g??k van arra, hogy a magas sz?nvonal?? oktat?? tev?kenys?g mellett az iskola a t??rsadalmi szolidarit??st, bizalmat fejleszt?? programokat, tev?kenys?geket is k?n??l?jon sz??mukra. Ennek szellem?ben igyekezt??nk kialak?tani az ut??bbi ?vekben a szabadid??s tev?kenys?geket, a di??k??nkorm??nyzat ??ltal szervezett programokat.
Iskol??nk di??k??nkorm??nyzat??nak els??sorban az ?rdekk?pviselet a feladata, de emellett sz??mtalan vid??m programot szerveznek. Ezek k??z??l a legn?pszer??bb a g??lyaavat??; a Sz?chenyi-h?t, melynek z??r?? esem?nyei a di??kigazgat?? v??laszt??s ?s az ifj??s??gi nap; valamint az iskolakar??csony. Az iskolah?ten kilencedikes tanul??ink sz??mot adhatnak arr??l is tudj??k-e ki volt iskol??nk n?vad??ja gr??f Sz?chenyi Istv??n.N?h??ny ?vvel ezel??tt rendezt??k meg el??sz??r a Fogd a kezem?? c?m?? programunkat. Ezen a kultur??lis d?lut??non az iskola tanul??i l?pnek fel k??l??nb??z?? m??sorsz??mokkal. Az ??sszegy??jt??tt adom??nyokb??l seg?tett??k a d?vai gyermekotthonnak, j??t?kokat gy??jt??tt??nk a k??rh??z gyer?mekoszt??ly??nak vagy k??nyveket saj??t k??nyvt??runk b??v?t?s?re. Igyekezt??nk a gyerekeknek megmutatni az elfogad??s, a m??sik ember tisztelet?nek ??r??m?t. Csatlakoztunk mi is Szalay Kriszta m??v?szn?? felh?v??s??hoz, ?s egy vid??m Kapcsolda-napot rendezt??nk a helyi kiseg?t?? iskola ?s a J??szolg??lati Otthon lak??inak r?szv?tel?vel. A program sikere ut??n r??gt??n hozz?? is l??ttunk egy Kapcsolda-k??r kialak?t??s??hoz, melyhez olyan gyerekek csatlakozhatnak, akik sz?vesen r?szt vesznek rendszeresen is hasonl?? tal??lkoz??sokon. A budapesti Paraf??nia zenekar tagjaival rendszeres a kapcsolatunk, id?n szeptember 23-??n v??rjuk ??ket Duna??jv??rosba egy ??jabb feledhetetlen egy??ttzen?l?sre. 
Testv?riskolai kapcsolatunk van a dortmundi Reynoldus und Schiller gimn??ziummal, els??sorban n?met??l tanul?? di??kjaink vesznek r?szt a cserel??togat??sokon, amelyek remek lehet??s?gek a nyelv gyakorl??s??ra.
Tantest??let??nk nem csak a di??kokt??l k??vetel meg magas sz?nvonalat, mi magunk is igyeksz??nk haladni a korral, tov??bbk?pz?seken, konferenci??kon vesz??nk r?szt. Smart referencia iskolak?nt a koll?g??k t??bbs?ge haszn??lja a digit??lis t??bla adta lehet??s?geket.
Iskol??nk alap?tv??nya rendszeresen t??mogatja elk?pzel?seinket, programjainkat, tanulm??nyi versenyeken indul?? di??kjainkat, melyhez elengedhetetlen a jelenlegi ?s volt Sz?chenyisek, sz??l??k, partnerek sz?ves hozz??j??rul??sa. ??r??mmel fogadjuk az alma matert felkeres?? oszt??lyaink, di??kjaink vissza ?? visszat?r?s?t, h??l??s pillant??saikat, besz??mol??ikat valamint seg?t?? sz??nd?kukat.???2003 - Jubileumi ??ssze??ll?t??s - szig.pdf

Az iskola igazgat??i ?s igazgat??helyettesei

1953-1963
Dr. Salg?? Dezs??n?
- J??vor L??szl??n?

1963-1965
Sikl??si P??l
- Hammerl Ferenc

1965-1973
Pifk?? J??zsef
- Hammerl Ferenc, Nagy P??ln?, Barsi Tomaj

1973-1981
Hammerl Ferenc
- Bogn??r P??l, Baky ?gnes, Abaffy L??szl??n?, Bende L??szl??, Sz?kelyi S??ndor

1981-2006
Sz?kelyi S??ndor
- Abaffy L??szl??n?, Dr. De??k M??ria, Kap??sn? Gavlik Zsuzsanna, F??bi??n Istv??n, Szmodics L??szl??, Trencs?nin? Berzai Zsuzsanna

2006-2012
F??bi??n Istv??n
- M??llern? ??dor Marianna, Trencs?nin? Berzai Zsuzsanna, Sz??csn? Dr. Hark?? Enik??
 
2012-2013
Sz??csn? Dr. Hark?? Enik??
- M??llern? ??dor Marianna, Dr. Gentischern? Dani Zita

2013- 
M??llern? ??dor Marianna - Sz??csn? Dr. Hark?? Enik??, Dr. Gentischern? Dani Zita???, Tak??cs L??szl??


(Szubjekt?v) iskolat??rt?net 1998-b??l

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szocialista kisv??ros. Ebben a kisv??rosban fiatal emberek a j??v?? ?g?ret?ben b?zva, gyermekeik ?rdek?ben dolgoztak azon, hogy megkezd??dj??n a v??rosi k??z?poktat??s.1953 ??sze: 72 tanul?? k??veti figyelemmel a tan??rok magyar??zat??t, helyet kapva egy ??ltal??nos iskola k?t term?ben. 1963 ??sz?n birtokba vehetik a v??ros egyik legszebb ?p??let?t, iskol??nkat. Az akkor m?g n?vtelen iskola azt??n 1967-t??l hossz?? ideig a Dr. M??nnich Ferenc n?vre hallgatott. Majd j??tt a rendszerv??lt??s ?s iskol??nk b??cs??t intett "r?gi sz?p" nev?nek, ma m??r Sz?chenyi Istv??n Gimn??ziumk?nt ismert. 45 ?v?vel k??z?pkor??nak mondhat??, ?s mindig pr??b??l l?p?st tartani a korral, de mint minden vele egykor??, n?ha ragaszkodik bevett szok??saihoz. Hogy mi rejt??zik az el??z?? mondat tartalma m??g??tt? 1992-ben az ??j sz??rny meg?p?t?s?vel ?s az emeletr???p?t?ssel iskol??nk ?let?ben min??s?gi v??ltoz??s ment v?gbe. Vagyis a hagyom??nyos n?gyoszt??lyos k?pz?si rendszer mellett megindult a nyolcoszt??lyos gimn??ziumi k?pz?s. 11 ?ves lurk??k vegy??ltek a "nagyokkal". Az??ta is ideges?tik ??ket az ??lland?? sikoltoz??sukkal, rohang??l??sukkal a folyos??n, ?s ami a legbosszant??bb, panaszos arckifejez?ssel rohannak a legk??zelebbi tan??rhoz, ha valakit (a nagyok k??z??l) rajtakapnak illeg??lis doh??nyz??son (tisztelet a kiv?telnek). Az?rt j??, hogy itt vannak, legal??bb jav?tj??k iskol??nk tanulm??nyi ??tlag??t. Iskol??nkban nem csak a kicsikre ford?tanak rengeteg figyelmet. Nagy figyelem h??rul a hagyom??nyos "gimisekre" is. Igyekeznek megfelelni az aktu??lisan jelentkez?? ig?nyeknek, ?s igazodni a gyerekek saj??tos ?rdekl??d?si ter??let?hez. ??rtem ez alatt azt, hogy a matematika-fizika tagozat, az angol nyelvi, illetve a n?met nyelvi tagozat mellett tavalyt??l k?pz??m??v?szeti tagozatot is ind?tottak, de ig?ny mutatkozott az emelt ??rasz??m?? biol??giaoktat??s ir??nt is. A 11.-12. ?vfolyam tanul??inak lehet??s?g??k ny?lik arra, hogy k?t kedvenc tant??rgyukat m?g plusz heti 3-3 ??r??ban tanulhass??k. A fakult??ci?? felv?tele nem k??telez??, de er??sen aj??nlott, hiszen ez is er??s?theti tov??bbtanul??si sz??nd?kaidat. Rosszabb esetben teljesen elmehet a kedved a v??lasztott, eddig kedvelt tant??rgyt??l. A negyedik, illetve nyolcadik ?v ut??n sikeres ?retts?git tehetsz, ha ??hajtasz, magyarb??l, matekb??l, t??rt?nelemb??l, egy idegen nyelvb??l ?s egy szabadon v??lasztott tant??rgyb??l. Ezek ut??n pedig oldaladon a ballag??si tariszny??val mehetsz a nagybet??s ?letbe. Tettem m??r eml?t?st arra vonatkoz??an, hogy iskol??nknak vannak megszokott, r?gi m??ltra visszatekint?? hagyom??nyai. Ide sorolhatjuk a kellemetlens?gek, szivat??sok sorozat??b??l ??ll?? g??lyaavat??t. E program hasznos lehet az iskola ??sszes tanul??ja sz??m??ra. Az els??s??k megtudj??k, hogy mihez tarts??k magukat a h??tral?v?? id??ben (ha addig nem j??ttek volna r??), ?s f?ny der??l arra is, hogy kire nem lehet sz??m?tani az oszt??ly?letben. A nagyok ki?lhetik az ??sszes benn??k rejl?? gonoszs??got, szadizmust ?s perverzit??st. ??s ha j??l megfigyelj??k a g??ly??kat, ideges?t??bbn?l ideges?t??bb arcokra lehet??nk figyelmesek, akiknek kritiz??l??sa szinte mindig fel??d??l?s k?t ??ra k??z??tti sz??netben. Ami??ta iskol??nkat Sz?chenyinek h?vj??k, minden ?vben megrendezik a Sz?chenyi hetet. Ezen a h?ten szinte minden van, ami egy di??k ?let?ben fontos lehet. Tanul??s, verseng?s, sz??rakoz??s, de ezen a h?ten zajlik a Hallowe'en vet?lked?? is. A f?lelmetes, boszork??nyos este angol nyelven folyik, ?s az ijeszt?? jelmezekbe b??j?? csapatok tagjai k??l??nf?le m??k??s feladatokban vesznek r?szt. Ezen a vet?lked??n a v??ros ??sszes k??z?piskol??ja k?pviselteti mag??t.Tavaly rendezt?k meg el??sz??r iskol??nkban Valentin napj??n (?s rem?lem ebb??l is siker??l majd rendszert teremteni) a ?Szerelem els?? l??t??sra? c. vet?lked??t. Kit??n?? alkalom ny?lhat ekkor a kiszemelt ??ldozat beh??l??z??s??ra, de csak akkor, ha tudod, hogy mi a jelsz??. N??lunk - mint minden - a farsang is roppant ig?nyes keretek k??z??tt zajlik. Aki ell??togat ekkor iskol??nkba, ?lvezheti a teah??z idilli hangulat??t, t??ncolhat a diszk??ban ?s a nosztalgiabulin, s r??zhatja a fej?t a rockkoncerten. Hogy a gimn??zium di??kjai ne ?rezz?k elnyomva magukat a tan??ruralomban, ?rdekeik k?pviselet?re ?s a di??ktan??cs ?l?re di??kigazgat??t v??lasztanak minden ?vben. ?ltal??ban k?t-h??rom p??rt szokott p??ly??zni erre a nemes posztra, az egy h?tig tart?? verseng?s alatt d??l el, ki a legalkalmasabb erre a feladatra. Term?szetesen nem maguk k??z??tt d??ntik el, hogy ki a legjobb, programok, rekl??mok, vide??k seg?ts?g?vel szereznek maguknak p??rtol??kat, ?s persze mindig a legjobb fejek?, a legmen??bb sr??cok? a gy??zelem. Iskol??nk tal??n legr?gibb hagyom??nya a n?gy?venk?nti ver??cemarosi kir??ndul??s, melyen az eg?sz iskola r?szt vesz. Ez volna az az egyetlen dolog, ami?rt ?rdemes lenne oszt??lyt ism?telni. A n?metet tanul?? di??kok sz??m??ra l?tes?tett dortmundi kapcsolat m??r 11 ?ve tart. Minden tan?v ??sz?n a magyar di??kok l??togatnak Dortmundba, tavasszal pedig mi v??rjuk vissza ??ket. Zenei ?let??nk is igen akt?v. A sz??netekben l?v?? zene mellett k?t k??rus is m??k??dik az iskol??nkban, egy kamara- ?s egy vegyesk??rus. K??l??nb??z?? fesztiv??lokon vesznek r?szt kimagasl?? teljes?tm?nnyel. Sokat k??sz??nhet??nk a testv?rk??rusi kapcsolatunknak is. A nagy m??lt?? p?csi Nagy Lajos Gimn??ziummal k??t??tt??nk szoros bar??ts??got, mely fenntart??sa ?rdek?ben k?t?vente k??z??s hangversenyt rendez??nk. Ezek a felsorolt programok, esem?nyek is nagyban hozz??j??rulnak iskol??nk csal??dias, kellemes l?gk??r?hez, tan??raink teljes odaad??ssal form??lnak minket, pr??b??lj??k lek??tni figyelm??nket, ?s ha probl?m??nk van, mindig k?szs?gesen kezelik azt. Ad??d?? f?lre?rt?sek csak a rajtakapott doh??nyz??sb??l ?s az igazolatlan ??r??k sz??m??b??l lehetnek. Az ilyen azonban hol nem fordul el??? ??sszess?g?ben b??szk?k lehet??nk iskol??nkra, hisz a maga 45 ?v?vel p?ld??s embereket nevelt, tan?tott, kik ma tan??rok (k??z??l??k j??n?h??nyan itt tan?tanak iskol??nkban), orvosok, sz?n?szek stb., v??rosunk ?rtelmis?gi r?teg?t k?pezik. Most 1998-at ?runk, ?s a v??ros m??r nem szocialista, de gimn??zium m?g van, nem is ak??rmilyen eredm?nyekkel. Nem hi??ba dolgoztak ?rte a fiatal emberek, ?s mi nem hi??ba tanulunk. A mes?nek itt v?ge, aki nem hiszi j??rjon ut??na!
(P?k Vikt??ria 12. C, 1998)???

Oldal létrehozási idő: 0.0978 másodperc, 0.0152 lekérdezési idő.