Szobort??rt?net ::/E??rd??gh M??rton k?pe/
"J??kor szokj??l a gondolathoz: a t??rsas??gban (?rtsd: t??rsadalomban) sz??letett ember nem ??nmag???. Sz??mtalanok a j??t?tem?nyek, mik a t??rsas?letben naponk?nt re??nk h??ramlanak. Lehet-e k?v??nnunk, hogy e j??t?tem?nyekkel ingyen ?lhess??nk, mint zsarnok a m??s izzad??sa b?r?vel? Haszn??lni akarod a t??rsas??got? ??gy mindent meg kell tenned annak fenntart??s??ra, mi saj??t er??db??l kitelik." (K??lcsey Ferenc: Parainesis) Soha nem voltak aktu??lisabbak K??lcsey gondolatai, mint a mi korunkban, amikor mindenki csak jogait ?s nem k??teless?geit hangoztatja. Ez?rt k??l??n??sen nagy ?rt?k?? az az ??nzetlen seg?ts?g, amit e szobor fel??ll?t??s??hoz kaptunk.
K??sz??net??nket fejezz??k ki iskol??nk volt tan?tv??nyainak, a kedves sz??l??knek, valamint Duna??jv??ros lakoss??g??nak, mert sokan megtisztelt?k seg?ts?g??kkel ?s jelenl?t??kkel a Sz?chenyi-szobor fel??ll?t??s??nak ??nneps?g?t.
K??l??n k??sz??net??nket fejezz??k ki azoknak az adom??nyoz??knak, akik munk??jukkal, p?nz??kkel hozz??j??rultak az eml?khely kialak?t??s??hoz.  - Tervek
- Szakv?lem?ny

- Felh?v??s

 "Csak az a val??s??gos b??lcs hazafi, aki lehet??t k?v??n"
(Sz?chenyi Istv??n: Hitel, 1830)

    Tisztelt Sz??l??k, Kedves Tan?tv??nyok! Iskol??nk n?vad??j??nak, Sz?chenyi Istv??nnak m?lt?? eml?khelyet szeretn?nk k?sz?teni gimn??ziumunk f??bej??rat??n??l. Az eml?khely k??zpontj??ban a Rohonczi Istv??n k?pz??m??v?sz ??ltal k?sz?tett mellszobor ??ll majd. Ahhoz, hogy a szobrot fel??ll?thassuk, valamint a sz??ks?ges tereprendez?si munk??latokat megval??s?thassuk, szeretn?nk elnyerni az ??n??k t??mogat??s??t is.
Az eml?khely ??tad??s??t 2006. m??rcius 15-?re tervezz??k, erre az ??nneps?gre mindenkit  szeretettel v??runk. A rendezv?ny felid?zn? a "legnagyobb magyar" alakj??t, de hirdetn? iskol??nk eredm?nyeit is. B??szk?k vagyunk az itt foly?? munk??ra, v?gzett di??kjaink sikereire.   Tisztelt T??mogat??nk! Term?szetesen els??sorban volt tan?tv??nyainkhoz, jelenlegi di??kjaink sz??leihez fordulunk. K?rj??k, ha tehetik, ak??r egy?nileg, ak??r munkahely??k t??mogat??s??t elnyerve anyagilag is seg?ts?k kezdem?nyez?s??nket.
Iskolai alap?tv??nyunk kurat??riuma v??llalta, hogy az alap?tv??ny sz??ml??j??n ??sszegy??jti az adom??nyokat. Az alap?tv??ny neve: Sz?chenyi Istv??n Iskolafejleszt?si Alap?tv??ny Sz??mlasz??ma: 11736037-20519043 Seg?ts?g?t, sz?ves egy??ttm??k??d?s?t ?s t??mogat??s??t el??re is megk??sz??n??m. Duna??jv??ros, 2006. janu??r 12.

Tisztelettel: Sz?kelyi S??ndor
igazgat??   

- Bronzba ??nt?s

- Bronzban ??jra az ?p??letben
 

- Tereprendez?si terv
 

- Tereprendez?s el??tti ??llapotok

- Tereprendez?s, burkolat kialak?t??sa

- Kert?szeti munk??k


2006. M?RCIUS 14-?n 15 ??ra


 

SZ??CHENYI ISTV?N
szobr??nak avat??si ??nneps?ge

 M??sor:
 • Himnusz
   
 • Sz?kelyi S??ndor /igazgat??/ k??sz??nt??je
 • A Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium Vegyeskar el??ad??s??ban:
  Dar??ci B??rdos Tam??s - ??nnepi k??non
  vez?nyel: Pocsai M??ria
   
 • Berem?nyi G?za /filmrendez??/ gondolatai Sz?chenyir??l
   
 • Dr. K??lm??n Andr??s /polg??rmester/ avat??besz?de
   
 • Hutv??gner ??va el??ad??s??ban:
  Saj?? S??ndor: Magyarnak lenni
   
 • A Duna??jv??rosi Vegyeskar el??ad??s??ban:
  Mer?sz Ign??c: Egy lap Sz?chenyi Napl??j??b??l
  vez?nyel: Horv??th P?ter
   
 • A S??ndor Frigyes Zeneiskola Klarin?tegy??ttes?nek el??ad??s??ban:
  Johannes Brahms: I. szimf??nia (r?szlet)
  S??vegemen nemzeti sz?n r??zsa - n?pdal
  m??v?szeti vezet??: Moravecz Attila
   
 • Sz??zat

Oldal létrehozási idő: 0.0738 másodperc, 0.0105 lekérdezési idő.