T?RS-program ::K??Z??SS??GI SZOLG?LAT A SZ??CHENYI ISTV?N GIMN?ZIUMBAN??? - szig-iksz.ppt ???
_________________________________________________________________________

 


A T??rsadalmi Szolidarit??s Program (T?RS-program)

2012. 06. 02. Kapcsold??s ?vz??r??Kedves Kapcsold??sok!

Szeretettel h?vtak, mi meg ??r??mmel vett??nk r?szt egy nagyszer?? ?vz??r?? bulin, ahol az ??nk?nteseket k?pvisel?? kis csoportunkon k?v??l ott volt nagyon sok m??s  kapcsold??s di??k ?s tan??r ?s a M??v?sz Kapcsold??ban k??zrem??k??d?? m??v?szek k??z??l t??bben, pl.  Szalay Kriszta, Soma, Torres Dani ?s m??sok. 

A j?? hangulat megteremt??je t??bbek k??z??tt a ? Harmadik figyelmeztet?s? sz?n?szzenekar, azaz Fill??r Istv??n a ??J??ban rosszban?-b??l, Cserna Antal a ??T??zvonalban?-b??l, G?mes Antos a ??Marslak??k?-b??l, Pusk??s P?ter, Horv??th Zolt??n ?s Peth?? Geri Gerg?? volt.

Id??pont: 2012. j??nius 2-a, 18.00-21.00 ??ra

Helysz?n: Magyar Sz?nh??z
??? 
2012. 04. 21. El??ad??s Szegeden - szechenyiistvangimnazium.ppt???


A Nemzeti Er??forr??s Miniszt?rium Oktat??s?rt Felel??s, valamint Szoci??lis, Csal??d- ?s Ifj??s??g??gy?rt Felel??s ?llamtitk??rs??ga - a Nemzeti Egy??ttm??k??d?s Nyilatkozata szellem?ben - felh?v??st int?zett a k??z?pfok?? nevel?si-oktat??si int?zm?nyekhez, hogy vegyenek r?szt a sz??mukra elind?t??sra ker??l?? T?RS-programban.
A program c?lja, hogy a feln??vekv?? nemzed?kek k??r?ben szeml?letv??lt??s k??vetkezz?k be a sz??kebb ?s t??gabb k??rnyezet??kh??z, a r??szorul??khoz, ?s a k??zj??hoz f??z??d?? viszonyuk tekintet?ben. Meggy??z??d?s??nk, hogy ezzel a fiatalok lehet??s?get kapnak az akt?v ??llampolg??ri l?tre val?? felk?sz??l?sre. Saj??t ?lm?ny?? tanul??son kereszt??l k?v??njuk fejleszteni szoci??lis ?rz?kenys?g??ket, ?s sz??mos olyan kompetenci??jukat (egy??ttm??k??d?s, probl?mamegold??s, projektmenedzsment, felel??s d??nt?shozatal, vezet??i k??szs?gek stb.), amelyek megszerz?se elengedhetetlen a tudatos, felel??ss?gteljes ??llampolg??ri l?thez.
Hossz?? t??v?? c?l, hogy a t??rsadalmi szolidarit??st, bizalmat fejleszt?? tev?kenys?gek, az iskolai k??z??ss?gi szolg??lat - a nemzetk??zi ?retts?gi mint??j??ra - megfelel?? el??k?sz?t?ssel el??felt?telk?nt be?p??lj??n az ??j ?retts?gi rendszerbe.


Ismer??s jelenet a Fel! c?m?? anim??ci??s filmb??l

Iskol??nk is indult a p??ly??zaton, ?s elnyerte a NEFMI t??mogat??s??t. Az al??bbiakban r??viden ismertetj??k c?ljainkat, tervezett programjainkat, ?s azokr??l be is sz??molunk itt.

Az ?vek ??ta folytatott ??nk?ntes munk??nk m??r igazolta a v??rosunkban jelentkez?? ig?nyt a fogyat?kkal ?l?? fiatalokkal val?? egy??tt dolgoz??sra, amely a mi tanul??ink sz??m??ra is kil?p?st jelent az ?let teljess?ge fel? a maga neh?zs?geivel, kih?v??saival. Tov??bb?? id?n lehet??s?get l??tunk az id??sek otthon??ban l?v??kkel val?? foglalatoss??gra, illetve a k??rh??zban is kimondottan v??rj??k seg?ts?gny??jt?? fiataljainkat.
Az elk?sz??lt projekt egy m??r l?tez?? esem?nyfolyamba ?p??l be. Iskol??nkban az ??nk?ntes, seg?t??, j??t?konys??gi tev?kenys?g a nevel?si folyamat r?sze ?vek ??ta (?vente rendezz??k meg a Fogd a kezem nev?? programunkat, ennek keret?ben m??r megval??sult a kor??bbi ?vekben a d?vai gyerekeknek adom??nyok gy??jt?se, a helyi k??rh??z gyermekoszt??ly??val k??z??sen szervezett hasonl?? akci??, az iszapk??rosult devecseri iskola sz??m??ra k?t teheraut??nyi adom??nyt gy??jt??tt??nk ??ssze; a s?r??lt, fogyat?kkal ?l?? fiatalokkal szervezett k??z??s programok, p?ld??ul a Paraf??nia Zenekarral t??rt?n?? egy??ttm??k??d?s, a Kapcsolda program stb.). Ezt a tev?kenys?get a j??v??ben is folytatni k?v??njuk (a T?RS programt??l f??ggetlen??l is). A p??ly??zatba ??j elemk?nt l?pett be az id??sek otthonabeli tev?kenys?g, illetve a helyi k??rh??zzal t??rt?n?? t??bbr?teg?? program, amely a tanul??k k?v??ns??ga szerint a j??v??ben is folytat??dik.
A p??ly??zatban v??llalt tev?kenys?geket mind iskol??nk di??k??nkorm??nyzat??val, mind a projektekben r?szt vev?? szervezetekkel el??zetesen egyeztett??k. Csak olyan feladatokat v??llaltunk, amelyeket tanul??ink m??r v?geztek, illetve sz?vesen l??tn??nak el (a szem?tgy??jt?s, v??rostakar?t??s, fest?s-m??zol??s, egy?b kisebb karbantart??s nem tartozik ide). Az ??nk?ntes munkav?gz?s lehet??s?gei k??z??tti tanul??i v??laszt??st a di??k??nkorm??nyzat koordin??lja. Az int?zm?ny idei szolidarit??si programja k?t projekt keret?ben val??sul meg:
Az els?? projektben s?r??lt fiatalokkal val?? k??zvetlen foglalkoz??st v??llaltunk (k??z??s sport- ?s kultur??lis rendezv?nyek, egy??ttj??tsz??s, olvas??s stb.), illetve az id??sek otthon??ban az id??s emberekkel t??rt?n?? foglalkoz??st (k??z??s ?nekl?s, j??tsz??s, felolvas??s, besz?lget?s stb.) A Paraf??nia Zenekarral k??z??s (budapesti, illetve duna??jv??rosi) koncerteket k?v??nunk rendezni a Pro Cultura Intercisae d?jjal kit??ntetett iskolai vegyes karunk bevon??s??val.Zsoltika mindennapjai - Szempont m??sora

A m??sodik projektben a Szent Pantaleon K??rh??zban r?szt vesz??nk a betegel?gedetts?gi k?rd???vek min?l teljesebb k??r?? kit??ltet?s?ben, mind a fekv??beteg oszt??lyokon, mind a s??rg??ss?gin, tov??bb?? tanul??ink foglalkoznak az id??s betegekkel: olvasnak nekik, j??tszanak (k??rtya, sakk, t??rsasok) vel??k, tov??bb?? besz?lgetnek, illetve k?r?s eset?n ??js??got, kisebb dolgokat v??s??rolnak sz??mukra a k??rh??z b??f?j?ben. Tervezt??k, hogy a gyermekoszt??ly munk??j??ba is bekapcsol??dunk hasonl?? m??don, de ez az influenzaj??rv??ny miatt meghi??sult, tal??n a k??vetkez?? f?l?vben tudunk r?? sort ker?teni.
A programban 30 ??r??s tev?kenys?get kb. 100 tanul??nk v??llalt, de rajtuk k?v??l alkalmank?nt tov??bbi 60-80 tanul?? is r?szt vesz az egyes k??z??s rendezv?nyeken. Az els?? projekt vezet??je Csath??n? Z??goni N??ra, D??K patron??l?? tan??runk. ? koordin??lja a J??szolg??lati Otthon K??zalap?tv??ny; az Egyes?tett Szoci??lis Int?zm?ny ?s ?rp??d-h??zi Szent Erzs?bet Id??sek Otthonai ?s A zene mindenki? Egyes??let szervezetekkel t??rt?n?? k??z??s munk??t.
A m??sodik projekt vezet??je Sz??csn? dr. Hark?? Enik?? nevel?si igazgat??helyettes, ?? vezeti ?s fel??gyeli a Szent Pantaleon K??rh??z Nonprofit Kft.-vel t??rt?n?? egy??ttm??k??d?st.
A k?t projektben ??sszesen (a vezet??k??n k?v??l) m?g 4 tan??r ?s k?t (k??ls??s) mentor m??k??dik k??zre. Alkalmank?nt tov??bbi 6-8 tan??r v??llalt seg?t?st.
A HungaroCare Int?zeti Gy??gyszert??r Kft. (a Szent Pantaleon K??rh??z gy??gyszersz??ll?t??ja) ?g?retet tett arra, hogy a rendelkez?s?re ??ll?? eszk??z??kkel nyilv??noss??gra hozza ?s n?pszer??s?ti a m?di??ban is tev?kenys?g??nket, tov??bb?? arra, hogy p??ly??zatunk pozit?v elb?r??l??sa eset?n a k??vetkez?? tan?v els?? fel?ben az elnyerthez hasonl?? ??sszeggel t??mogatja a program folytat??s??t.
A programunk m??r egy h??napja fut, ?s nagyon pozit?v visszajelz?seket kaptunk mind tanul??ink, mind pedig a projektben r?szt vev?? szervezetek r?sz?r??l. A gyerekek munk??j??ra sz??ks?g van, ??r??mmel fogadj??k ??ket a k??l??nb??z?? int?zm?nyekben, ?s ??k is j??l ?rzik magukat: l??tj??k, hogy sz??ks?g van munk??jukra, seg?ts?g??kre. ??gy valljuk, tanul??ink sokat profit??lnak abb??l, hogy megtapasztalj??k, nem csak eg?szs?ges ?s fiatal emberek alkotj??k t??rsadalmunkat, hogy az elesettekkel is kell foglalkozni, m?g akkor is, ha ??k a legt??bbsz??r nem jelennek meg szem??nk el??tt, ha nem nyilv??nval?? az, hogy seg?ts?gre szorulnak. Az ??nk?ntes munka ugyanakkor a m??sik f?l sz??m??ra is sokat jelent, l??tjuk, hogy ??k is fontosak a t??rsadalom sz??m??ra, hogy nem felejtett?k el ?s ?rt??k le ??ket.


Egym??s?rt, egym??ssal. Egy??tt.
F??bi??n Istv??n igazgat??


"Honnan j??v??nk? Kik vagyunk? Hov?? megy??nk? (Paul Gaugain)"


K??rh??zi seg?t??ink p??l??ja - hogy megismerjenek"K??sz??net??nket fejezz??k ki a Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium tanul??inak az ??nk?ntes munk??juk?rt. Kedvess?g??kkel ?s szeretet??kkel f?nyt hoztak az oszt??ly ?let?be! K?v??nunk nekik sok er??t ?s eg?szs?get a j??v??ben!

K??sz??nettel: A K??rh??z szem?szeti oszt??ly betegei

2011. ??prilis 5."


Egy??tt t??lt??tt percek

2011. 04. 16. K??z??s koncert a Parafonia Zenekarral - Budapest


A Paraf??nia Zenekarral egy csod??latos napot t??lt??tt??nk egy??tt szombaton. D?lel??tt a zenekari tagokkal egy haj??kir??ndul??son vett??nk r?szt a Duna budapesti szakasz??n, majd a k??b??nyai m??vel??d?si h??zban k??z??s koncerttel z??rtuk a napot. Az est f??v?dn??ke Kov??cs R??bert, K??b??nya polg??rmestere volt, aki nagyon sz?p besz?ddel nyitotta meg a koncertet.

K?tszer is megl??togatott Isten Benn??nket.2011. 04. 16. Egy??tt t??lt??tt nap a Paraf??nia Zenekarral2011. 04. 16. K??z??s koncert a Paraf??nia Zenekarral

Egy gyors k?pes besz??mol??t itt lehet megtekinteni:
http://www.fabianfamily.hu/2011-04-16/index.htm
Rem?lj??k, kapcsolatunk a j??v??ben is folytat??dik.
2011. 04. 15. K??z??s d?lut??n a Sz?chenyi Istv??n Gimn??ziumban

2011. 04. 14. K??z??s d?lut??n az Id??sek Otthon??ban

2011. 04. 12. ??nk?nteseink a K??rh??zban

2011. 04. 08. K??z??s d?lut??n a J??szolg??lati Otthonban

2011. 04. 06. Iskol??nk tanul??i a k??rh??zban

2011. 03. 11. K??z??s d?lut??n az ??regek Otthon??ban

2011. 03. 11. ??nnepi M??sor

2011. 03. 04. M??v?szeti Nap

2011. 03. 04. Sz?v Alakzatban Az Iskola Udvar??n

2011. 02. 25. K??z??s D?lut??ni Program A J??szolg??lati Otthonban

2011. 02. 24. T?RS-program Megnyit??ja

M?diamegjelen?seink


Modern Iskola
http://www.moderniskola.hu/Duna??jv??rosi H?rlap
http://www.dh-online.hu


2011. febru??r. 28. - Fogd a kezem: a gimisekt??l
http://www.dh-online.hu/fooldal/20110228_szechenyi

2011. febru??r. 20. - ??nk?ntesek a fed?lzeten
http://www.dh-online.hu/fooldal-fokuszban/20110219_onkentesek_a_fedelzeten
Duna??jv??ros Online
http://www.dunaujvaros.com


2011. m??rcius 7. - Sz?chenyi: id?n m??r az ??nk?ntess?g?rt
http://www.dunaujvaros.com/index.php?p=hir&hid=49180

2011. m??rcius 2. - Sz?chenyi: startol az ??nk?ntes program
http://www.dunaujvaros.com/index.php?p=hir&hid=49143

2011. febru??r 16. - Sz?chenyi: ??nk?ntesek ?s eredm?nyhegyek
http://www.dunaujvaros.com/index.php?p=hir&hid=49018

2010. november 16. - Paraf??nia-koncert: eny?m, ti?d, mi?nk, ??v?k
http://www.dunaujvaros.com/index.php?p=galeria&g=1009Helyi T?ma
http://www.helyitema.hu/Dunaujvaros/

2011. ??prilis 06. - Ahol tudnak, seg?tenek a gimnazist??k II.2011. m??rcius 30. - Ahol tudnak, seg?tenek a gimnazist??k I.


Oldal létrehozási idő: 0.0700 másodperc, 0.0109 lekérdezési idő.