K??l??n??s k??zz?t?teli lista ::


K??l??n??s k??zz?t?teli lista
Duna??jv??rosi Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium
OM 030180

1. A pedag??gusok iskolai v?gzetts?ge ?s szakk?pzetts?ge hozz??rendelve a helyi tanterv tant??rgyfeloszt??s??hoz ?s a 
nevel?? ?s oktat?? munk??t seg?t??k sz??ma, feladatk??re, iskolai v?gzetts?ge ?s szakk?pzetts?ge


2. Az orsz??gos m?r?s-?rt?kel?s eredm?nyei, ?venk?nt felt??ntetve

2012
2010 
3. Az int?zm?ny lemorzsol??d??si, ?vism?tl?si mutat??i4. Az ?retts?gi vizsg??k ??tlageredm?nyei, ?venk?nt felt??ntetve


??retts?gi vizsg??k eredm?nyei 2013. m??jus-j??nius

??sszes vizsga sz??ma: 570
??rdemjegyek ??tlaga: 4,35
Sz??zal?kok ??tlaga: 71
Tant??rgyank?nt r?szletezve: erettsegi2013.pdf 

??retts?gi vizsg??k eredm?nyei 2012. m??jus-j??nius

??sszes vizsga sz??ma: 636
??rdemjegyek ??tlaga: 4,09
Sz??zal?kok ??tlaga: 69
Tant??rgyank?nt ?s vizsgaszintenk?nt r?szletesen - erettsegi2012.pdf???

??retts?gi vizsg??k eredm?nyei 2011. m??jus-j??nius
 
??sszes vizsga sz??ma: 658
??rdemjegyek ??tlaga: 4,06
Sz??zal?kok ??tlaga: 69

Tant??rgyank?nt ?s vizsgaszintenk?nt r?szletesen - erettsegi2011.pdf


??retts?gi vizsg??k eredm?nyei 2010. m??jus-j??nius    
??sszes vizsga sz??ma: 713
??rdemjegyek ??tlaga: 4,29
Sz??zal?kok ??tlaga: 74
 
Tant??rgyank?nt ?s vizsgaszintenk?nt r?szletesen - ???erettsegi2010.pdf

??retts?gi vizsg??k eredm?nyei??? 2009. m??jus-j??nius    
??sszes vizsga sz??ma: 594
??rdemjegyek ??tlaga: 4,27
Sz??zal?kok ??tlaga: 73
Tant??rgyank?nt ?s vizsgaszintenk?nt r?szletesen - erettsegi2009.pdf

??retts?gi vizsg??k eredm?nyei??? 2008. m??jus-j??nius    
??sszes vizsga sz??ma: 631
??rdemjegyek ??tlaga: 4,25
Sz??zal?kok ??tlaga: 71
Tant??rgyank?nt ?s vizsgaszintenk?nt r?szletesen - erettsegi2008.pdf

5. A szakk??r??k ig?nybev?tel?nek lehet??s?ge, mindennapos testedz?s lehet??s?ge
szakk??r??k
Az iskola a hagyom??nyainak megfelel?? (term?szettudom??nyos, technikai, v??r??skeresztes, m??v?szeti) szakk??r??ket hirdetheti meg, de a tanul??k ?s a sz??l??k ??jak szervez?s?t is kezdem?nyezhetik. A szakk??ri foglalkoz??sokra a szorgalmi id??szak keret?n bel??l lehet jelentkezni.
A szakk??r??k ind?t??s??r??l ?s arr??l, hogy mely szakk??ri foglalkoz??s legyen ingyenesen ig?nybe vehet??, a szakmai munkak??z??ss?g ?s a sz??l??i szervezet v?lem?ny?nek meghallgat??s??val az igazgat?? d??nt. A szakk??ri foglalkoz??sok legk?s??bb okt??berben kezd??dnek ?s m??jus v?g?ig tartanak.
A foglalkoz??s id??tartama ??ltal??ban heti 1 ??ra (45 perc).
A szakk??r??k vezet??it az igazgat?? b?zza meg. A foglalkoz??sok el??re meghat??rozott tematika alapj??n t??rt?nnek, err??l, valamint a l??togatotts??gr??l szakk??ri napl??t kell vezetni.

mindennapos testedz?s
Az iskola a tanul??k sz??m??ra a mindennapi testedz?st a k??telez?? tan??rai testnevel?s ??r??n ?s a szabadon v??laszthat?? d?lut??ni sportfoglalkoz??sokon biztos?tja.
A tanul??k tan??r??n k?v??li sporttev?kenys?g?t a testnevel?? tan??rok szervezik a szorgalmi id??re. A tanul??k r?szv?tele ??nk?ntes, de t??rekedni kell arra, hogy a foglalkoz??sokon min?l nagyobb sz??mban vegyenek r?szt.
A d?lut??ni sportfoglalkoz??sokat az iskolai di??ksportk??r ?s a t??megsport keret?ben kell megszervezni. Ezeken az iskola minden tanul??ja jogosult r?szt venni.
Az iskolai di??ksportk??r di??k??nkorm??nyzatk?nt m??k??dik, melynek munk??j??t az iskola igazgat??ja ??ltal megb?zott testnevel?? tan??r seg?ti.
Az iskolai di??ksportk??r foglalkoz??sait a tan?venk?nt az iskolai munkatervben vagy tant??rgyfeloszt??sban meghat??rozott napokon ?s id??ben, az ott meghat??rozott sport??gakban a feln??tt vezet?? ir??ny?t??s??val kell megszervezni.
A d?lut??ni t??megsport foglalkoz??sokon val?? r?szv?telhez az iskola biztos?tja, hogy
  • ??szi ?s tavaszi id??szakban: a sportudvar, a tornaterem, a konditerem,
  • a t?li id??szakban: a tornaterem, konditerem
a testnevel?? tan??r fel??gyelete mellett h?tf??t??l p?ntekig minden d?lut??n legal??bb egy tan??r??n a tanul??k sz??m??ra nyitva legyen.

6. H?tv?gi h??zi feladat szab??lyai, iskolai dolgozatok szab??lyai

h??zi feladat
A tanul??k folyamatos ?s egyenletes felk?sz??l?se ?rdek?ben ?r??sbeli ?s sz??beli h??zi feladatot adunk. Az ??ltal??nos elv a h?tv?gi h??zi feladatokkal kapcsolatban az, hogy nem adhat?? t??bb h??zi feladat h?tv?g?re sem, mint amennyi az egyik tan?t??si napr??l a m??sik tan?t??si napra k??vetkez?? tan??r??k eset?ben adhat??.
Ne adjunk fel lehet??leg k??telez?? h??zi feladatot az ??szi, t?li ?s tavaszi sz??netekre. Ezeket az id??szakokat di??kjaink t??lts?k pihen?ssel, kikapcsol??d??ssal ?s ??nk?ntes alapon az esetleges hi??nyoss??gok p??tl??s??val. (Term?szetesen ennek nem kell vonatkoznia az ?retts?gi vizsga el??tt ??ll?? 12. ?vfolyamra.)

t?maz??r?? dolgozatok
A pedag??gus a munkak??z??ss?gek ??ltal meghat??rozott t?maz??r?? ?s felm?r?? dolgozatokat a tanmenetben el??re meghat??rozott m??don irassa meg. A dolgozat?r??s id??pontj??t a napl??ban is ?s a tanul??knak is el??re jelezze legal??bb egy h?ttel.
Az ?r??sbeli dolgozatokat legk?s??bb t?z munkanapon bel??l (magyar irodalom essz?dolgozat eset?ben 15 munkanapon bel??l) jav?tsa ki (ennek esetleges akad??ly??t jelentse az igazgat??nak), a tanul??kkal az ?rt?kel?s szempontjait ismertesse.
Az oszt??lyf??n??k gondot ford?t a dolgozat?r??s, h??zi feladatok ?s egy?b tanulm??nyi elfoglalts??gok egyenletes eloszt??s??ra az oszt??ly sz??m??ra. (Egy napon legfeljebb k?t, 5-8. ?vfolyamon egy t?maz??r??t ?rhat az oszt??ly.)
A 9-13. ?vfolyamon csak oszt??lyoz?? vizsga let?tel?vel folytathatja tanulm??nyait az a tanul??, aki valamelyik tant??rgyb??l nem ?rja meg a tantervben el???rt t?maz??r?? dolgozatok legal??bb k?tharmad??t, vagy aki a t?maz??r?? ?r??sakor igazolatlanul hi??nyzik, ?s azt nem p??tolja. A dolgozatok p??tl??s??ra - ?vfolyamonk?nt egys?gesen - ?vente k?t alkalommal a f?l?vek z??r??sa el??tt az iskolai munkatervben meghirdetett id??pontokban ker??lhet sor.
A feladatlapok ??ssze??ll?t??sa, az elk?sz??lt dolgozatok ?rt?kel?se a szakmai munkak??z??ss?gek feladata.

7. Iskolai tan?v helyi rendje


8. Iskolai oszt??lyok sz??ma, illetve az egyes oszt??lyokban a tanul??k l?tsz??ma


Oldal létrehozási idő: 0.0746 másodperc, 0.0126 lekérdezési idő.