Vers-, pr??zamond?? ?s n?pdal?nekl?si verseny ::

 
Iskol??nkban 22. alkalommal hirdetj??k meg A MAGYAR KULT??RA NAPJ?HOZ k??t??d??en

vers-, pr??zamond?? ?s n?pdal?nekl?si verseny??nket, illetve rajzp??ly??zatunkat.
Mindezek mellett hetedik alkalommal ??jra essz??r??sra is v??rjuk a jelentkez??ket.

2014 ?? ben a Csal??d Eur??pai ??ve ?s az I. vil??gh??bor?? kit??r?s?nek 100. ?vfordul??j??nak jegy?ben csatlakoztunk a Vers??nnep Alap?tv??ny ?s a B??nffy Gy??rgy Kultur??lis Szalon ki?r??s??hoz. Ennek ?rtelm?ben a Vers??nnep Alap?tv??ny ?s a B??nffy Gy??rgy Kultur??lis Szalon biztos?tja egy szakember deleg??l??s??t az adott zs??ribe. A versenyek nyertesei k??z??l, a zs??ri d??nt?se alapj??n, az arra kiv??lasztottaknak lehet??s?get k?n??lnak produkci??juk el??ad??s??ra k?s??bbi rendezv?nyeken is.

HELYSZ?N ?? ID?PONT - HAT?RID?K
A verseny megnyit??j??nak helysz?ne a gimn??zium aul??ja.
Id??pontja: 2014. janu??r 24. 15 ??ra
Jelentkez?si hat??rid??: 2013. janu??r 15.
Az essz??r?? ?s a rajzp??ly??zat bek??ld?si hat??rideje 2012. janu??r 15. A p??lyamunk??kat az iskola c?m?re k?rj??k k??ldeni. (2400 Duna??jv??ros, D??zsa Gy??rgy ??t 15/A) 

Jelentkezni lev?lben, e-mailben (titkarsag@szig-dujv.hu) vagy az iskola telefonsz??m??n is lehet: T: 411-702

Nagy szeretettel v??runk minden versenyz??t, felk?sz?t?? tan??raikat, illetve a kedves ?rdekl??d??ket. J?? munk??t, j?? felk?sz??l?st k?v??n a szervez?? hum??n munkak??z??ss?g nev?ben:
 
M??llern? ??dor Marianna igazgat?? ?s Hutv??gnern? R??th ??va munkak??z??ss?g-vezet??

 
Versenykateg??ri??k a Tov??bb is van linkre kattintva ?rhet??ek el:.

I. Vers- ?s pr??zamond??s 
??letkori kateg??ri??k:
 • Els?? koroszt??ly:1-4. ?vfolyam
  Ebben a kateg??ri??ban b??rmilyen n?pmes?vel lehet nevezni.
 • M??sodik koroszt??ly: 5-8. ?vfolyam
 • Harmadik koroszt??ly: 9-13. ?vfolyam
 • Negyedik koroszt??ly: feln??ttek
A v??lasztott vers vagy pr??za t?m??ja lehet:
 • a) az I. vil??gh??bor?? t?m??j??hoz kapcsol??d?? m??
 • b) egy, a csal??d t?m??j??hoz kapcsol??d?? vers, pr??za
 • c) egy kort??rs magyar k??lt??, ?r?? verse ill. pr??zai m??ve
A h??romb??l csak az egyiket kell v??lasztani. Kiv?tel ez al??l a vers- ?s pr??zamond??s els?? kateg??ri??ja. Itt mes?ket ?s verseket egyar??nt lehet mondani.

II. N?pdal?nekl?s
??letkori kateg??ri??k:
 • Els?? koroszt??ly: 1-8. ?vfolyam
 • M??sodik koroszt??ly: 9-13. ?vfolyam
M??faji kateg??ri??k:
 • sz??l???nek
 • ?nekegy??ttes (3-10 f??)
Az ?nekesek egy 3-5 n?pdalb??l ??ll?? n?pdalcsokorral k?sz??ljenek, melyeknek dalai azonos n?pzenei dialektusb??l sz??rmazzanak! A rendelkez?sre ??ll?? m??sorid?? sz??list??kn??l maximum 5 perc, csoportokn??l maximum 8 perc.

III. Essz??r?? p??ly??zat
Ki?r??sunk az ??ltal??nos iskola 7-8. ?vfolyamos ?s a  k??z?piskola  9-13. ?vfolyamos tanul??inak sz??l. 
P??ly??zatunk a bevezet??ben eml?tett k?t t?mak??rh??z  kapcsol??dik:
 1. Vers ?? vagy pr??zaelemez?s: a m?? t?m??ja az I. vil??gh??bor?? ?s annak k??vetkezm?nyei (t??rsadalomra, egy?nre)
 2. Pet??fi S??ndor: Egy est?m otthon c?m?? vers?nek elemz?? bemutat??sa
  A ki?rt c?mek k??z??l egynek a kifejt?s?vel lehet p??ly??zni. A dolgozat terjedelme ne haladja meg a 14.000 karaktert, 12-es bet??nagys??ggal ?s m??sfeles sork??zzel g?pelve! (Formai szempontb??l a hagyom??nyos elv??r??sok ?rv?nyesek: irodalomjegyz?k, l??bjegyzetek k?sz?t?se.)
IV. Rajzp??ly??zat

??letkori kateg??ri??k:
1-4. oszt??ly, 5-8. oszt??ly, 9-13. ?vfolyam

Ki??ll?t??sra k?sz, A/3-as illetve enn?l nagyobb munk??kat v??runk, a hagyom??nyost??l elt?r?? technikai megold??ssal is. 
A p??ly??zat t?m??ja:
Egy est?m otthon ?? nem a vers illusztr??l??sa a feladat, hanem val??ban egy otthoni este bemutat??sa

(A k?pz??m??v?szeti p??ly??zattal kapcsolatos k?rd?sekre a 06-20 57 44 23 35-??s telefonon kaphatnak v??laszt az ?rdekl??d??k.)???


Author: htomi77 on szerda 08 január 2014 - 10:01:43
Hozzászólások: 0

Oldal létrehozási idő: 0.0707 másodperc, 0.0120 lekérdezési idő.